Tarptautinė mokytojų diena Šiaulių rajono pedagogams – su padėkomis, gėlėmis ir puikia muzika

Tarptautinę mokytojų dieną Šiaulių rajono švietimo bendruomenė iškilmingai paminėjo išvakarėse Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje, kur įteikti Metų mokytojo apdovanojimai, padėkos geriausių rezultatų pasiekusiems pedagogams.

Šiemet Metų mokytojo vardas suteiktas ir skirtos premijos keturiems Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams. Premijos įsteigtos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, premijų fondas – 3 000 eurų.

2023 m. Šiaulių rajono savivaldybės Metų mokytojai:

RASYTĖ GEDAMINSKIENĖ, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro matematikos mokytoja ekspertė – už patrauklios mokymosi aplinkos, skatinančios bendradarbiavimą, kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, kūrimą, mokinių įtraukimą į tarptautinius e-Twinning ir STEAM programų projektus, mokinių pasiekimus konkursuose ir olimpiadose, sėkmingą įtraukiojo ugdymo principų taikymą, veiksmingą klasės auklėtojo darbo sistemą, dalijamasi gerąja patirtimi su rajono ir šalies pedagogais.

DAIVA MAČIŪNIENĖ, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – už pozityvumą, aktyvumą, kūrybiškumą, inovatyvumą ir pilietiškumą, ugdymo strategijų, skatinančių mokinių saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą, taikymą, STEAM projektų įgyvendinimą, skaitmeninių mokymosi įrankių ir įvairių virtualių aplinkų naudojimą ugdymo procese, aukštus mokinių mokymosi rezultatus, laimėjimus olimpiadose ir konkursuose, sistemingą dalijasi savo sukaupta patirtimi.

HANA MOCKIENĖ, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo (solinio dainavimo) mokytoja ekspertė – už sėkmingą solinio ir chorinio dainavimo tradicijų puoselėjimą, aktyvią koncertinę veiklą kartu su mokiniais, skaitmeninių priemonių naudojimą ugdymo procese,  aukštus mokinių pasiekimus respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, mokyklos chorų dalyvavimą respublikinėse dainų šventėse, aktyvių muzikinės kultūros puoselėtojų ugdymą.                             

RAIMONDA RUMBINAITĖ, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė – už mokiniams diegiamas pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškas vertybes, ugdymo organizavimą atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, įvairių ugdymo metodų taikymą, mokinių skatinamą domėtis krašto ir tautos istorija, kuršėniškio, lietuvių kalbininko Vytauto Vitkausko vardo garsinimą, jaunųjų kūrėjų ugdymą, mokinių pasiekimus įvairiuose konkursuose, aktyvią ir veiksmingą veiklą gimnazijos bendruomenėje.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštai įteikti keturių rajono  švietimo įstaigų vadovams:

Kristinai Garbačauskienei, Ginkūnų Vladimiro ir Sofijos Zubovų progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ­ už efektyvų pokyčių valdymą įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo plėtrą, konstruktyvų bendradarbiavimą su tėvais (globėjais) ir kryptingą įstaigos bendruomenės telkimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimui.

Linai Niparavičienei, Kairių jungtinės mokyklos direktorei – už gebėjimą telkti mokyklos bendruomenę kaitai, reikšmingų pokyčių mokykloje įgyvendinimą, mokinių pasiekimų ir pažangos tvarumo siekimą, mokinių, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje įtraukųjį ugdymą, indėlį kuriant šiuolaikišką ugdymo aplinką.

Daliai Tamoševičiūtei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorei – už novatoriškos mokyklos kūrimą, kolegialaus mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimą, kuriant lyderystės, bendradarbiavimo ir refleksijos kultūrą, dalijimąsi gerąją patirtimi, kryptingą mokyklos bendruomenės telkimą įgyvendinant nacionalinės švietimo politikos nuostatas.

Sigitai Užkuraitienei, Meškuičių lopšelio-darželio direktorei – už aktyvų vadybinį darbą telkiant ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus bendrai metodinei veiklai, efektyvų pokyčių valdymą ir inovatyvius sprendimus, orientuotus į lopšelio-darželio pažangos skatinimą bei lopšelio-darželio kultūros puoselėjimą.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos padėkos ir premijos skirtos 9-iems Šiaulių rajono savivaldybės mokytojams. Premijos – 3 000 eurų – įsteigtos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir šiemet įteiktos:

Lilitai Jankauskienei, Kužių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei – už aktyvią metodinę veiklą, vadovavimą Savivaldybės lietuvių kalbos mokytojų metodiniam būreliui, ilgalaikių pedagogų tobulinimo programų rengimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, šalies renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Aistei Kavanauskaitei-Lukšei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos geografijos vyresniajai mokytojai – už aktyvią metodinę veiklą, vadovavimą Savivaldybės geografijos mokytojų metodiniam būreliui, Savivaldybės olimpiadų, konkursų nugalėtojų ir prizininkų parengimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, šalies renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Violetai Laurutienei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos ir Kužių mokyklos istorijos mokytojai ekspertei – už aktyvią metodinę veiklą, vadovavimą Savivaldybės istorijos mokytojų metodiniam būreliui, Savivaldybės olimpiadų, konkursų nugalėtojų ir prizininkų parengimą, šalies renginių organizavimą, užduočių Savivaldybės dalykinėms olimpiadoms parengimą, atvirų pamokų šalies mokytojams vedimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, šalies ir Savivaldybės renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Laimai Lukšaitei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei – už aktyvią metodinę veiklą, Savivaldybės olimpiadų, konkursų nugalėtojų ir prizininkų parengimą, ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos programų rengimą, atvirų pamokų šalies mokytojams vedimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, šalies dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Sandrai Petkuvienei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei – už aktyvią metodinę veiklą, vadovavimą Savivaldybės anglų kalbos mokytojų metodiniam būreliui, tarptautinių renginių organizavimą, užduočių Savivaldybės dalykinėms olimpiadoms parengimą, Savivaldybės renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Rositai Sarpauskienei, Meškuičių mokyklos istorijos mokytojai metodininkei – už aktyvią metodinę veiklą, šalies ir Savivaldybės olimpiadų, konkursų nugalėtojų ir prizininkų parengimą, užduočių Savivaldybės dalykinėms olimpiadoms parengimą, atvirų pamokų šalies mokytojams vedimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, šalies ir Savivaldybės renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Vitai Šventickienei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei – už aktyvią metodinę veiklą, šalies ir Savivaldybės olimpiadų, konkursų nugalėtojų ir prizininkų parengimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, šalies renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Jūratei Vileikienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei – už aktyvią metodinę veiklą, vadovavimą Savivaldybės priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodiniam būreliui, šalies ir tarptautinių renginių organizavimą, atvirų pamokų šalies mokytojams vedimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų 2022–2023 mokslo metais.

Ramutei Zorienei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos etikos mokytojai metodininkei – už aktyvią metodinę veiklą, vadovavimą Savivaldybės etikos mokytojų metodiniam būreliui, atvirų pamokų šalies ir Savivaldybės mokytojams vedimą, medžiagos susijusios su metodine veikla parengimą ir sklaidą Savivaldybėje ir už jos ribų, Savivaldybės renginių dalyvių darbų vertinimą 2022–2023 mokslo metais.

Už rezultatyvų darbą 2022–2023 mokslo metais skiriamos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos padėkos ir simbolinės dovanos, perduodant jas į Savivaldybės švietimo įstaigas:

Auksei Buožienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

Erikai Dargužienei, Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Rasytei Gedaminskienei, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos matematikos mokytojai ekspertei;

Remigijui Vazniui, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos geografijos mokytojui metodininkui;

Tatjanai Borisevičienei, Kužių mokyklos specialiajai pedagogei, logopedei ekspertei;

Ausmai Šereivienei, Dubysos aukštupio mokyklos anglų kalbos mokytojai metodininkei;

Daivai Daujotienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos etikos mokytojai metodininkei;

Eugenijai Jurkienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Astai Mazūraitei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;

Jūratei Termenienei, Voveriškių mokyklos dailės ir technologijų mokytojai metodininkei;

Laimai Zdanavičienei, Gruzdžių gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, chemijos vyresniajai mokytojai.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos Tarptautinės mokytojų dienos proga skirtos 44 švietimo įstaigų pedagogams.

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija:

Daivai Gasaitienei, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos vyresniajai specialiajai pedagogei, už tikslingos ir įvairiapusiškos pagalbos mokiniams teikimą ir organizavimą, veiksmingą pedagoginę veiklą, tolerancijos kultūros puoselėjimą ir įtraukiojo ugdymo stiprinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Astai Povilaitytei, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už mokytojų kryptingos metodinės veiklos iniciavimą, tikslingos mokinių veiklos organizavimą, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Gruzdžių gimnazija:

Dovilei Adomaitienei, Gruzdžių gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už nuoširdų ir atsakingą darbą, ugdant įvairių gebėjimų vaikus, mokinių paruošimą lietuvių kalbos brandos egzaminams, konkursams, konferencijoms, projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

Ritai Lukauskienei, Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už nuoširdų ir atsakingą darbą, ugdant įvairių gebėjimų vaikus bei ruošiant juos rajoniniams ir respublikiniams konkursams, olimpiadoms, konferencijoms, sveikatingumo projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

Astai Šlikienei, Gruzdžių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už gimnazijos vertybių puoselėjimą, kryptingą ir kūrybišką mokinių karjeros organizavimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimą į neformaliojo švietimo veiklas;

Redai Vaičiulienei, Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už nuoširdų ir atsakingą darbą, ugdant įvairių gebėjimų vaikus, organizuojant patyriminę veiklą, informacinių technologijų taikymą ugdymo procese;

Rositą Veikalienę, Gruzdžių gimnazijos socialinę pedagogę ekspertę, už inovacijų taikymą pedagoginiame procese, mokinių socialinių įgūdžių stiprinimą, savanorystės idėjų sklaidą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų ir Gruzdžių seniūnijos veikloje Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Orintai Venckienei, Gruzdžių gimnazijos geografijos mokytojai metodininkei, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už nuoširdų ir atsakingą darbą, ugdant įvairių gebėjimų vaikus, inovatyvių mokymo metodų taikymą ugdymo procese, iniciatyvumą, gerinant gimnazijos veiklos kokybę, mokinių paruošimą konkursams, konferencijoms, projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

Ramutei Vilčinskienei, Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriaus vyresniajai mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už nuoširdų ir atsakingą darbą, kūrybinius ieškojimus ir gebėjimą personalizuoti vaikų ugdymąsi.

Kuršėnų Daugėlių progimnazija:

Vaidai Aleknavičienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už kryptingą vadybinę veiklą progimnazijos bendruomenės kasdienybėje stiprinant įtraukios, mokinių skirtybėms bei įvairiems ugdymo(si) poreikiams atviros mokyklos idėją Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Daivai Daujotienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos etikos mokytojai metodininkei ir rusų kalbos vyresniajai mokytojai, už inovatyvų ir šiuolaikišką mokinių ugdymą bei aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Laimai Lukšaitei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už inovatyvų ir šiuolaikišką mokinių ugdymą bei aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Vilmai Mačiulienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už inovatyvų ir šiuolaikišką mokinių ugdymą bei aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Rimai Poškienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei ir fizikos vyresniajai mokytojai, už inovatyvų ir šiuolaikišką mokinių ugdymą bei aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Astai Startienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už inovatyvų ir šiuolaikišką mokinių ugdymą bei aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Linai Tautkevičienei, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos biologijos vyresniajai mokytojai, už inovatyvų ir šiuolaikišką mokinių ugdymą bei aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija:

Dariui Leškauskui, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresniajam fizinio ugdymo mokytojui, už kruopštų ir atsakingą darbą, kūrybišką metodinės veiklos organizavimą bei kryptingą mokinių fizinio aktyvumo skatinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Rimai Navickienei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už sėkmingą gabių mokinių ugdymą, aukštus mokinių laimėjimus įvairiuose rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose, projektinę veiklą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Daivai Samuilienei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už inovatyvių ugdymo metodų taikymą pamokose, išradingą mokinių informatinio mąstymo ugdymą, kūrybišką STEAM veiklų įgyvendinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Deimantei Semaškienei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresniajai technologijų mokytojai, už kūrybišką STEAM veiklų įgyvendinimą ir aukštus mokinių pasiekimus apskrities, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Ramutei Zorienei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos etikos mokytojai metodininkei ir rusų kalbos vyresniajai mokytojai, už respublikinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimą, atsakingą ir kūrybišką mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymą, mentorystę diegiant antikorupcinį ugdymą, mokinių pasiekimus respublikiniuose konkursuose, aktyvų dalijimąsi patirtimi Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras:

Aušrai Dunauskienei, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už kūrybišką mokinių vertybinių nuostatų ir įtraukiojo ugdymo stiprinimą, nuoseklią kultūrinę veiklą, įtraukiojo ugdymo stiprinimą, Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Anetai Saliamonavičei, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro šokio vyresniajai mokytojai, už kūrybišką iššūkių įveikimą, mokyklos įvaizdžio puoselėjimą ir vardo garsinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Daivai Šiušienei, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro gamtos mokslų vyresniajai mokytojai, už tikslingą ir įvairiapusišką projektinę veiklą, tiriamųjų ir kūrybinių veiklų mokiniams organizavimą bei puikius mokinių pasiekimus rajone ir respublikoje Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Kužių mokykla:

Editai Brasienei, Kužių mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už atsakingą vadybinę veiklą, profesionalumą ir inovatyvius sprendimus, orientuotus į mokyklos pažangos skatinimą bei bendruomenės telkimą veikti kartu Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Lilitai Jankauskienei, Kužių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertę, už aktyvią ir atsakingą metodinę veiklą, pažangių ugdymo metodų taikymą pamokose Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Rasai Lukauskienei, Kužių mokyklos socialinei pedagogei, už darnią asmenybę ugdančią pedagoginę veiklą, emociškai saugios, mokymuisi palankios aplinkos kūrimą mokykloje Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Ilonai Kazlauskienei, Kužių mokyklos biologijos mokytojai metodininkei, už kokybišką ugdymo turinio įgyvendinimą, sėkmingą mokinių paruošimą olimpiadoms Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Viktorijai Motiejūnei, Kužių mokyklos mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už nuoširdų ir sąžiningą pedagoginį darbą, tarptautinio savanorystės projekto vykdymą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Audronei Žukauskienei, Kužių mokyklos mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal priešmokyklinio ugdymo programą, už kūrybišką metodinę veiklą, ugdytinių kūrybinių galių atskleidimą, naujų technologijų taikymą ugdymo procese Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Silvai Žukauskienei, Kužių mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už inovatyvų ugdymo proceso organizavimą, aktyvų dalyvavimą metodinėje veikloje, mokytojų bendruomenės telkimą Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Meškuičių mokykla:

Kristinai Dagienei, Meškuičių mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už kryptingą mokinių profesinio orientavimo darbą, renginių ir susitikimų organizavimą ugdymo įstaigoje ir už jos ribų;

Vaidui Donielai, Meškuičių mokyklos technologijų vyresniajam mokytojui, Tarptautinės mokytojų dienos proga, už nuoseklų ir kryptingą darbą vadovaujant mokyklos skautų draugovei;

Sandrai Valčikienei, Meškuičių mokyklos choreografijos vyresniajai mokytojai, už vadovavimą mokyklos šokių kolektyvams, mokinių paruošimą respublikiniams konkursams ir rajoninėms dainų šventėms Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Voveriškių mokykla:

Gitai Baltutienei, Voveriškių mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei ir vyresniajai dorinio ugdymo (etikos) mokytojai, už kompetentingą, iniciatyvų ir kūrybišką pedagoginį darbą, bendruomenės telkimą mokyklos tikslų įgyvendinimui, atsakingą vadovavimą mokyklos tarybai Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Jūratei Stankaitienei, Voveriškių mokyklos mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už nuoširdų, atsakingą pedagoginį darbą, netradicinių edukacinių erdvių kūrimą ir projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ koordinavimą bei įgyvendinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Gretai Šarauskienei, Voveriškių mokyklos mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už nuoširdų, atsakingą pedagoginį darbą, palankios ugdymosi aplinkos kūrimą ir projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ koordinavimą bei įgyvendinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Jūratei Termenienei, Voveriškių mokyklos dailės vyresniajai mokytojai ir technologijų mokytojai metodininkei, už pilietiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, profesionalių dailininkų, tautodailės meistrų, mokytojų ir gabių mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimą, aktyvią metodinę veiklą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, aukštus mokinių laimėjimus įvairiuose konkursuose ir olimpiadose Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“:

Jūratei Dzindzalietienei, Gruzdžių lopšelio-darželio ,,Puriena“ vyresniajai mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už įvairiapusiškos projektinės veiklos organizavimą įgyvendinant programos „eTwinning“ tarptautinius projektus bei kūrybinius ieškojimus siekiant individualios ugdytinių pažangos Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Meškuičių lopšelis-darželis:

Viktorijai Rudauskienei, Meškuičių lopšelio-darželio logopedei, už motyvuojančias veiklas ir bendradarbiavimą su tėvais ugdant vaikų kalbinius gebėjimus, efektyvią pagalbą mokytojams plėtojant įtraukųjį ugdymą lopšelyje-darželyje Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Reginą Savickienę, Meškuičių lopšelio-darželio vyresniąją mokytoją, dirbančią pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už prasmingų ir sėkmingų eTwinning projektų įgyvendinimą, iniciatyvumą, skatinat vaikus sportuoti, atvirų veiklų organizavimą rajono pedagogams bei dalijimąsi gerąją patirtimi Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“:

Kristinai Aginskienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ vyresniajai mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už iniciatyvas koordinuojant ir kokybiškai įgyvendinant tarptautinius programos „eTwinning“ projektus bei inovatyvių metodų taikymą kiekvieno vaiko asmeninei ūgčiai Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Auksei Buožienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už inovatyvių idėjų sklaidą siekiant aukštos mokytojų profesinės kompetencijos, profesionalios mokytojų komandos telkimą ugdomojo proceso pokyčių įgyvendinimui vykdant tarptautinius programos „Erasmus+“ projektus Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Gitanai Jakštavičienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ vyresniajai logopedei, už profesionalumą, kompetenciją ir veiksmingus pokyčius lopšelio-darželio bendruomenėje teikiant švietimo pagalbą ugdytiniams ir jų tėvams, aktyvią metodinę veiklą bei mentorystę Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Sandrai Šešeikienei, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už profesinę kompetenciją ir unikalų gebėjimą organizuojanti kokybišką ugdymą bei valdyti socialinės prigimties ugdytinių elgsenos situacijas įvairiose veiklose Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Kuršėnų meno mokykla:

Dianai Čekanauskienei, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo (fortepijono) vyresniajai mokytojai, už iniciatyvas ir kūrybinių idėjų įgyvendinimą puoselėjant muzikos kultūrą, aktyvią koncertinę ugdytinių veiklą, talentingų mokinių ugdymą ir dalyvavimą respublikiniuose konkursuose Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Agnei Dirvinskienei, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo (fortepijono) vyresniajai mokytojai, už iniciatyvas ir kūrybinius sumanymus skatinančius teigiamas vaikų emocijas ir ugdymo pasiekimus bei aktyvią koncertinę veiklą su mažaisiais ankstyvojo ugdymo mokiniais Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Artūrui Mankui, Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo švietimo (mušamųjų instrumentų) vyresniajam mokytojui, už atsakingą, kryptingą ir kūrybišką vaikų muzikinių gebėjimų ugdymą, saviraiškos skatinimą ir aukštus ugdytinių pasiekimus dalyvaujant tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose bei kolegialų bendradarbiavimą su kolegomis ir socialiniais partneriais Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba:

Kristinai Bičkauskienei, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos psichologei, už profesionalų, atsakingą psichologinės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams), mokyklų bendruomenėms ir aktyvų dalyvavimą projektinių veiklų įgyvendinime Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo narių

Daiva Jagminienė, Ginkūnų Vladimiro ir Sofijos Zubovų progimnazijos direktorė – už kasdienį, iniciatyvų, kompetentingą darbą, darbštumą, nuoširdumą, pareigingumą, profesinių žinių pritaikymą vadybinėje veikloje, aktyvią projektinę veiklą, gerosios patirties sklaidą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą Tarptautinės mokytojų dienos proga – Lietuvos Respublikos Seimo nario Liudo Jonaičio padėka ir Lietuvos Respublikos Seimo vyčio ženklelis.

Violeta Kumžienė, Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ direktorė – už pasiaukojantį darbą, pažangų novatoriško lopšelio-darželio kūrimą, gebėjimą telkti darnų kolektyvą, svarų indėlį rengiant tarptautinius projektus, gerinančius ugdymo kokybę ir sudarančius galimybę įgyvendinti įvairias iniciatyvas Tarptautinės mokytojų dienos proga – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko ir Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėka ir Lietuvos Respublikos Seimo vyčio ženklelis.

Apdovanoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narės Juditos Šakočiuvienės iniciatyva

Lilita Jankauskienė, Kužių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Laima Lukšaitė, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Raimonda Rumbinaitė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Vita Šventickienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Rajono pedagogus sveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius, vicemeras Eimantas Kirkutis, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis. Rajono švietimo bendruomenę sveikino ir pedagogus apdovanojo Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Judita Šakočiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, jos pavaduotojas Raimondas Galkus bei vyriausiasis specialistas Rimas Marcinkus, Švietimo pagalbos tarnybos vadovė Rasa Piežienė ir kiti.

Tarptautinės mokytojų dienos šventėje surengtas pramoginės retro muzikos koncertas „O buvo taip!…“. Programoje – tango, fokstrotai, valsai, neapolietiškos dainos, miuziklų, kino filmų bei populiarios užsienio ir lietuvių kompozitorių – estrados klasikų M. Vaitkevičiaus, B. Gorbulskio, M. Noviko, R. Racevičiaus, A. Raudonikio, M. Tamošiūno, T. Makačino,  J. Cechanovičiaus, A. Kulikausko, T. Leiburo, L. Vilkončiaus, J. Kalco ir kitų lengvosios melodijos-šlageriai, duetai, trio, dainų popuri, klasikiniai ir Lotynų Amerikos sportiniai šokiai.

Solistai: Aistė Pilibavičiūtė (sopranas), Kęstutis Alčauskis (tenoras), Dainius Puišys (baritonas). Instrumentinis trio: Povilas Jaraminas (fortepijonas), Jaroslavas Cechanovičius (gitara), Eugenijus Kanevičius (kontrabosas).

Dalyvauja tarptautinės klasės sportinių šokių šokėja Ainė Juzėnaitė.

Koncerto konferansjė – Viktoras Gerulaitis.

Parengta pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateiktą informaciją

Zigmo Ripinskio ir Ritos Žadeikytės nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts