Su jubiliejumi pasveikinta Šiaulių rajono garbės pilietė Eugenija Dragūnienė

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo pirmininkė Marija Šadlauskienė pasveikino Šiaulių rajono garbės pilietę Eugeniją Dragūnienę, kuriai lapkričio 13-ąją sukako 90 metų.

Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras perdavė Šiaulių rajono žmonių sveikinimus, pagarbą ir dėkingumą, palinkėjo stiprios sveikatos ir nepailsti rūpintis tremtinių, politinių kalinių, partizanų atminimu, džiaugtis vaikais, anūkais ir proanūkiais bei mokyti kitus taip mylėti Lietuvą, kaip ji myli.

Šiaulių rajono garbės pilietė Eu­ge­ni­ja Stral­kaus­kai­tė Dra­gū­nie­nė gi­mė 1931 me­tais lapk­ri­čio 13 die­ną Gri­nių kai­me Kel­mės ra­jo­ne ūki­nin­kų šei­mo­je. Jai te­ko pa­tir­ti po­li­ti­nės ka­li­nės ir trem­ti­nės da­lią, tar­dy­mus Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me.

1946 me­tais, dar bū­da­ma gim­na­zis­tė, įsi­jun­gė į po­grin­di­nę pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­tams veik­lą, rė­mė par­ti­za­nus, tie­kė jiems vais­tus, laik­raš­čius, at­si­šau­ki­mus. 1951 me­tais areš­tuo­ta ir tar­dy­ta KGB ka­lė­ji­me. 1952 me­tais nu­teis­ta 10 me­tų la­ge­riuo­se.

1956 me­tais ji grį­žo į Lie­tu­vą, 1957 me­tais bai­gė Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.

1960 me­tais, dirb­da­ma Kur­šė­nuo­se, ji įkū­rė Kur­šė­nų kon­di­te­ri­jos ce­chą ir Kur­šė­nų mies­tą bei ra­jo­ną iš­gar­si­no ypa­tin­gu ska­nės­tu – “Kur­šė­nų vy­nio­ti­niu”, ku­rio re­cep­tą ji su­kū­rė. Šis ska­nės­tas pa­gal jos re­cep­tą ga­mi­na­mas iki šiol ir yra vi­zi­ti­nė Kur­šė­nų mies­to ir vi­so Šiau­lių ra­jo­no kor­te­lė.

Eugenija Dra­gū­nie­nė 1988 me­tais ak­ty­viai įsi­jun­gė į Są­jū­džio, į Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Kur­šė­nų sky­riaus veik­lą: da­ly­va­vo ta­ry­bos veik­lo­je, lan­kė trem­ti­nius, rin­ko au­kas ir pa­ti au­ko­jo, kad Kur­šė­nuo­se bū­tų pa­sta­ty­tas kry­žius trem­ties au­koms at­min­ti. Bu­vo vie­na iš ini­cia­to­rių ir įkū­rė­jo il­gus me­tus vei­ku­sio miš­raus cho­ro “Trem­ties var­pai”. Ji rin­ko me­džia­gą apie žu­vu­sius Kur­šė­nų kraš­to par­ti­za­nus kny­gai “Erš­kė­čių ke­liu”, da­ly­va­vo per­lai­do­jant iš Si­bi­ro par­vež­tus trem­ti­nių pa­lai­kus ir ieš­kant par­ti­za­nų pa­lai­kų.

Ji – ir Lie­tu­vos Par­la­men­to, spau­dos rū­mų gy­nė­ja, ap­do­va­no­ta Sau­sio 13-osios me­da­liu.

Ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos II laips­nio žy­me­niu “Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai” bei Auk­si­niu Lie­tu­vos 100-me­čio ženk­lu.

Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos Eugenijai Dragūnienei įtei­ktos 2020 metų Va­sa­rio 16-ąją, mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Autorės nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts