„Pabėgusio“ direktoriaus paliktų skolų mįslė praskleista 

 Rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pasitraukimo 2016 metų rudenį iš pareigų mįslės šydą šiek tiek praskleidė rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktas 2016 metų auditas. Po patikrinimo nustatyta apie pusšimtį įvairių pažeidimų.

 

Užminė mįslę

Rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Aloyzas Rapševičius iš darbo pasitraukė 2016 metų spalio 12-ąją.

Šiaulių rajono PSPC A. Repševičius įstaigai vadovavo devyniolika metų. Jis savo rinkimų anketose skelbė esąs Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų narys ir su šia partija dalyvavo taip pat ne vienuose rinkimuose.

Tik 2017 metų vasario mėnesį pradėjusi dirbti naujoji Šiaulių rajono PSPC direktorė Vilma Plaušinaitienė, kad išsiaiškintų realią įmonės padėtį, pirmiausia atliko detalią finansų analizę.

Paaiškėjo, kad 2016 metais įstaiga išleido per 2,824 milijono eurų, nors jos pajamos iš Ligonių kasų, Savivaldybės ir kitų šaltinių buvo per 2,371 milijono eurų. Minusas vien per praėjusius metus buvo apie 451 tūkstantį eurų. Įstaiga prasiskolinusi už vaistus, medicinos įrangos priežiūrą, laboratorinius tyrimus, chirurginę tvarsliavą ir kitus medikamentus.

Pažeidimus lėmė ir Savivaldybė

Šia direktorių pasitraukimo istorija ir paliktomis skolomis susidomėjus masinės informacijos priemonėms, rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko PSPC auditą už 2016 metus.

Paaiškėjo, jog viešoji įstaiga gyveno ne pagal savo kišenę ir gana dažnai buvo pažeidžiami įstatymai.

O tų pažeidimų buvo priskaičiuota beveik pusšimtis. Kai kuriuos pažeidimus sąlygojo ir rajono Savivaldybės aplaidumas.

Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad Pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose nenurodyta savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, o įgyvendinant savininko teises ir pareigas, nevisiškai užtikrintas Tarybos sprendime visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtų sprendimų  priėmimas. Pirminės sveikatos priežiūros centras turi struktūrinius padalinius, tačiau Juridinių asmenų registre Pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniai (filialai) neregistruoti ir nuostatai nepatvirtinti, neužtikrintas kolegialių valdymo organų veikimas Pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose nustatytais terminais, nevykdyta įstatymo nuostata, kad kolegialūs viešosios įstaigos organai veikia pagal jų patvirtintus darbo reglamentus, nepatvirtintas Pirminės sveikatos priežiūros centro administracijos darbo reglamentas.

Kontrolės ir audito tarnyba konstatavo, kad Savivaldybės gydytojo uždavinys yra dalyvauti įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, tačiau Savivaldybės gydytojo pareigybė neužimta nuo 2013 metų rugpjūčio 5 dienos.

Kontrolės ir audito tarnyba išvadose nurodė, kad sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ekonominės, finansinės informacijos rinkimą ir analizę, teisės aktų, reglamentuojančių valdymo politiką, rengimą, funkcijų, susijusių su turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimu, tikslinga priskirti Savivaldybės administracijos skyriui (Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui), Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ataskaita neskelbiama įstaigos internetinėje svetainėje.

Nemažas pluoštas ir vadovo pažeidimų

Kontrolierių teigimu, neparengta ir nepatvirtinta įstaigų aptarnaujamų pacientų srautų organizavimo tvarka ir teritorija, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos parodytos neteisingai dėl ankstesniais laikotarpiais priskaičiuotų atostogų kaupinių ir jų perkėlimo į sąnaudas 2016 metais, ne visų darbuotojų sukauptos atostogų dienos apskaitytos ir skaičiuojant atostogų kaupinius padaryta aritmetinė klaida, o neteisingas atostogų kaupinių apskaičiavimas ir nurašymas į sąnaudas 2016 metais lėmė didesnį Pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos deficitą.

Pasak kontrolierių išvadų, Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius A. Rapševičius nepatvirtino ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų, nevykdė savo įsipareigojimų ir nesumokėjo įsakymuose nurodytų dienpinigių komandiruotiems darbuotojams (galimai ir kitų išlaidų, susijusių su komandiruote), komandiruočių sąnaudų straipsnyje nurodytos ne išlaidos komandiruotėms, o kompensacijos šeimos gydytojui už keliones iš namų į darbą ir iš darbo, tačiau kompensacijos už keliones iš namų į darbą ir iš darbo gydytojams, direktoriaus sprendimu mokėtos nesant teisinio pagrindo, neteisingai įformintas darbuotojų vykimas į konferenciją Kopenhagoje, nesivadovaujama Pirminės sveikatos priežiūros centro Įstatų nuostata, dėl piniginių lėšų laikymo atskirose banko sąskaitose.

Kontrolieriai išsiaiškino, kad Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius A. Rapševičius nesivadovavo Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir nenustatė bei nepatvirtino gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams darbo krūvių, neaptartas laikinai nesančių darbuotojų pavadavimas, kai kurių pareigybių pavadinimai neatitinka Pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų pareigybių sąraše patvirtintų pavadinimų.

Daug neaiškumų kontrolieriams kilo ir dėl darbo užmokesčio skaičiavimo.

„Darbo užmokesčio priskaičiuota bei išmokėta 111,8 tūkstančio eurų daugiau nei buvo numatyta Darbo apmokėjimo tvarkoje, o pavaduojant vyresniąją ekonomistę, vyresniąją buhalterę, nevykdytos vyr. ekonomisto pareigybinėje instrukcijoje nustatytos funkcijos. Apskaičiuojant darbo užmokestį naudojami kriterijai, kurie Darbo apmokėjimo tvarkoje nenumatyti, nenustatyta ir nepatvirtinta tarifikacinių sąrašų forma ir turinys bei jų sudarymo tvarka, kai kuriems gydytojams apskaičiuojamas mažesnis atlyginimas nei nustatyta pastovioji atlyginimo dalis, įrašai darbo sutartyse dėl tarnybinio atlyginimo dydžio neatitinka tarifikaciniame sąraše nustatyto tarnybinio atlyginimo pastoviosios dalies dydžio, darbo užmokestis apskaičiuojamas nevisiškai vadovaujantis  Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakymais“, – teigiama kontrolierių akte.

Kas tai? Neapsižiūrėjimas ar piktnaudžiavimas? O gal lėšų grobstymas?

Į tai gali atsakyti dar vienas kontrolierių nustatytas pažeidimas.

„Kai kurių pareigybių pavadinimai neatitinka Pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų pareigybių sąraše patvirtintų pavadinimų. Kontrolės ir audito tarnybai nepateiktas dokumentas, kuriuo patvirtinti išlaidų normatyvai darbo užmokesčiui ir medikamentams“, – teigia akte kontrolieriai.

Pareikalavo grąžinti išmokas

Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius A. Rapševičius tenkino šeimos gydytojo prašymus kas mėnesį apmokėti kelionės išlaidas ir pagal dirbtų dienų skaičių bei nustatytus kilometrus (pirmyn ir atgal 62 km) buvo apskaičiuota ir per 2016 metus apmokėta 2348,50 euro kelionės išlaidų. Degalų įsigijimo dokumentai, kaip pateisinantys gydytojo išlaidas, susijusias su kelionėmis, nepateikti.

Pagal pateiktus kasos knygos duomenis 604,30 eurų 2016 metais buvo apmokėta ir už kitų gydytojų (vienam šeimos gydytojui ir dviem odontologams) keliones iš namų į darbą ir iš darbo bei vieno odontologo 444  eurų apgyvendinimo išlaidos.

Iš viso už keliones iš namų į darbą ir iš darbo bei už apgyvendinimą sumokėta 3396,80 euro.

Akte tvirtinama, kad kontrolieriai nerado teisinio pagrindo, pagal kurį 2016 metais direktorius skyrė ir mokėjo kompensaciją už gydytojų keliones į darbą ir iš darbo, dėl to mano, kad išmokėtos kompensacijos turėtų būti grąžintos Pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Nepranešęs vyko į seminarus

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė keturis tūkstančius eurų. Pagal pateiktus duomenis, mokymuose 2016 metais dalyvavo 42 darbuotojai (mokymai vidutiniškai kiekvienam kainavo 73,3 euro) ir direktorius A. Rapševičius, kurio 184 valandų stažuotė  Kaune „Vaikų ligų praktiniai klausimai“ 2016 m. liepos 18 d. – rugpjūčio 23 d. kainavo 962,1 euro.

Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakyme  „Dėl direktoriaus funkcijų vykdymo jo stažuotės metu“  nurodyta, kad į stažuotę Aloyzas Rapševičius vyko liepos mėnesio 22, 29 dienomis ir rugpjūčio mėnesio 12,19,23 dienomis, o direktoriaus pavaduotojai Daliai Miničienei pavedė vykdyti direktoriaus funkcijas nuo 2016-07-18 iki 2016-08-23. Direktorius nevykdė

Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo  nuostatų, kadangi, nepateikęs Savivaldybės merui prašymų, vyko stažuotis.

Kontrolierių nuomone, direktoriaus A. Rapševičiaus savo sprendimu apmokėtos 962,1 euro išlaidos už savo stažuotę „Vaikų ligų praktiniai klausimai“ panaudotos ne Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos, o asmeniniams tikslams pasiekti.

Tikrinant išmokėjimus iš kasos, pastebėta, kad į kvalifikacijos kėlimo sąnaudas neįtrauktos 230 eurų psichologo ir 170 eurų odontologo išlaidos už seminarus.

Trūkumai šalinami

Savo patikrinimo akte Savivaldybės kontrolieriai nurodė 47 pažeidimus. Buvo pateiktos rekomendacijos jiems pašalinti.

Pasak Šiaulių rajono PSPC direktorės V. Plaušinaitienės, nedidelė dalis pažeidimų jau ištaisyta.

„Iki kovo 31 dienos internetinėje svetainėje buvo paskelbtos 2015-2017 metų Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ataskaitos, vadovaujamasi vykimo į komandiruotes tvarka, apskaičiuojant darbo užmokestį vadovaujamasi Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakymais, su atsakingais darbuotojais apsvarstyta konkursų vykdymo tvarka, išanalizuoti teisės aktai, patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, pertvarkyti sąnaudų straipsniai apskaitos programoje, gaunamoms lėšoms atidarytos atskiros sąskaitos, užtikrintas teisingas sąnaudų priskyrimas“, – sakė direktorė.

Pasak jos, 2017 metus įstaiga baigė be nuostolių, tačiau Pirminės sveikatos priežiūros centrą dar slegia daugiau nei 150 tūkstančių kreditorinis įsiskolinimas, kuris pamažu mažinamas.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts