Kokios išmokos priklauso netekus artimo žmogaus

Artimo žmogaus netektis – skaudus išgyvenimas. Žmogus ne tik jaučia didelį dvasinį netekties skausmą, bet ir patiria neplanuotų išlaidų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokios išmokos gali būti skiriamos mirus artimam žmogui.

Laidojimo  pašalpa

Netekus artimo žmogaus, skiriama vienkartinė 320 eurų laidojimo pašalpa. Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo turi kreiptis per 12 mėn. nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Našlių pensija

Mirusiojo sutuoktinis gali gauti našlio ar našlės pensiją, kurios bazinis dydis – 28,63 euro. Norintys gauti našlių pensiją, turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
• būti sulaukęs senatvės pensijos amžiaus;
• sutuoktinio mirties dieną arba per 5 metus po sutuoktinio ar sutuoktinės mirties tapęs nedarbingu ar iš dalies darbingu;
• būti pripažintu nedarbingu ar iš dalies darbingu tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, taip pat mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems buvo nustatytas 75–100 proc. netektas darbingumas iki 18 metų.
Našlių pensija skiriama, jei miręs asmuo buvo įgijęs bent minimalų pensijų socialinio draudimo stažą netekto darbingumo arba senatvės pensijai gauti arba šias pensijas gavo. Našlių pensija mokama kiekvieną mėnesį iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant arba iki netekto darbingumo pabaigos.
SVARBU! Našliai, neturėję su mirusiuoju bendrų vaikų, įgyja teisę gauti našlių pensiją, jei nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 1 metai.

Socialinio draudimo našlaičių pensija

Mirus vienam arba abiems tėvams (įtėviams), tapus našlaičiu, galima kreiptis dėl našlaičių pensijos. Našlaičių pensija priklauso vaikams iki 18 m. ar iki 24 m., jeigu mokosi arba studijuoja. O taip pat našlaičiams, kurie buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 m. Našlaičių pensija siekia 50 proc. mirusiojo netekto darbingumo ar senatvės pensijos dydžio, mokama kas mėnesį. Jeigu našlaičių pensijos skiriamos dviem ir daugiau vaikų (įvaikių), suma padalijama visiems lygiomis dalimis.

Šalpos našlaičių pensija

Šalpos našlaičių pensija gali būti skirta mirusiojo vaikams iki 18 m., vyresniems, jeigu mokosi arba studijuoja, iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei sukaks 24 m. O taip pat našlaičiams nuo 18 iki 24 m., jei jiems visą tą laiką pripažintas netektas ne mažesnis kaip 45 proc. darbingumas. Šalpos našlaičių pensijos skiriamos asmenims, kurie negauna didesnių arba tokio paties dydžio pensijų išmokų, išskyrus atvejį, kai asmeniui skirta valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija ar valstybinė našlaičių pensija už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių). Jei teisę gauti šią pensiją turi ne daugiau nei 3 vaikai, kiekvienam jų skiriama po 71,5 euro. Kai šalpos pensiją turi teisę gauti 4 ir daugiau vaikų, 214,5 euro padalijama lygiomis dalimis.

Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus

Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka. Ši išmoka skiriama apdraustojo tėvams ar įtėviams, sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ar įvaikiams, vyresniems vaikams ar įvaikiams, jei šie mokosi ar studijuoja (iki 24 m.), ir pilnamečiams vaikams ar įvaikiams, jei jie buvo pripažinti neįgaliais iki 18 m. Vienkartinė draudimo išmoka lygi 46,55 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio, galiojusio apdraustojo mirties mėnesį. Ji padalijama visiems turintiems teisę ją gauti asmenims lygiomis dalimis ar išmokama vienam gavėjui. Dėl šios išmokos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvykio pripažinimo draudžiamuoju įvykiu dienos.

Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus

Jei apdraustasis mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo išlaikomi nedarbingi asmenys arba turėję teisę gauti jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikai, gimę ne vėliau kaip 300 dienų po jo mirties, turi teisę į periodinę draudimo išmoką. Periodinė išmoka gali būti skiriama už praėjusį laiką, tačiau už ne ilgesnį nei 12 mėnesių, jeigu kreipiamasi per 3 metus nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Ši išmoka priklauso nuo buvusių mirusiojo pajamų ir vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio. Gauto dydžio išmoka mokama kiekvienam asmeniui, neatsižvelgiant į gaunamas kitas pajamas, išskyrus atvejus, kai dėl to paties draudžiamojo įvykio yra mokama socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensija.

Mirusiajam priklausiusios pensijos, neišmokėtų „Sodros“ išmokų

Pensijos ar kompensacijos vieno dydžio mėnesio suma išmokama jį laidojančiam asmeniui, o taip pat išmokama suma už einamąjį mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Paveldėtojams išmokamos ir mirusiajam priklausiusios ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos nedarbo išmokos.

Parama mirusiųjų užsienyje palaikams pervežti

Palaikų pervežimą organizavęs fizinis asmuo gali gauti paramą palaikams pervežti, jei jo vidutinės pajamos arba bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos neviršija 384 eurų. Parama skiriama faktinėms palaikų pervežimo išlaidoms padegti ir neturi viršyti 2160 eurų. Dėl paramos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į šią paramą atsiradimo dienos. SVARBU! Parama palaikams pervežti neteikiama valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, – jų palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas apmoka valstybė.

„Kuršėnų krašto žinių“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts