Tarptautinę mokytojų dieną pasveikinti Šiaulių rajono mokytojai ir įteiktos Metų mokytojo premijos

Spalio 5-ąją, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Šiaulių rajono savivaldybės mokytojai rinkosi į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kuršėnuose didžiąją salę, kur įvyko iškilmingas Mokytojų dienos minėjimas ir įteikti svarbiausi apdovanojimai – Metų mokytojo premijos. Šiaulių rajone dirba beveik 700 mokytojų, kuriuos į šventę atvyko pasveikinti Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimondas Galkus, šio skyriaus darbuotojai, Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Savivaldybės seniūnijų seniūnai.

Iškilmingoje ceremonijoje pasveikinti rajono mokytojų atvyko svečiai iš LR Seimo – Rima Baškienė ir Liudas Jonaitis.

Šventėje koncertavo Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė „Jass Island“ bei Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazistai. Šventę organizavo Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija bei Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-247 patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatais Metų mokytojo vardas suteiktas ir skirtos premijos 6 rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams. Premijos įsteigtos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, premijų fondas – 3000 (trys tūkstančiai) eurų.

2021 m. Šiaulių rajono savivaldybės Metų mokytojai:

ASTA MAZŪRAITĖ

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė – universali, iniciatyvi, pilietiška, kūrybiška, visada turinti minčių ir pasiūlymų mokytoja. Tai mokytoja, kuri taiko inovatyvius mokymo metodus, naudoja skaitmenines ugdymo aplinkas ir sukaupta gerąja patirtimi dalinasi su kitais; mokytoja, kuri aktyviai dalyvauja pasaulinėje Microsoft programoje „Inovatyvi mokykla“; mokytoja, kurios mokiniai įvaldo žurnalistikos pagrindus, nuolat laimi prizines vietas respublikiniuose meninio skaitymo, rašinių konkursuose ir olimpiadose, yra socialiai atsakingi, organizuodami akcijas paramos stokojantiems žmonėms ir gyvūnams paremti; mokytoja, kuri organizuoja renginius ne tik savo mokyklos, bet ir šalies pedagoginei bendruomenei.

JŪRATĖ VILEIKIENĖ

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė. Didelį dėmesį savo darbe mokytoja skiria Kuršėnų krašto istorijos tradicijų puoselėjimui, populiarinimui. Mokytoja puikiai valdo informacines technologijas, o jos sukurtos skaitmeninės ugdymo priemonės įtrauktos į Nacionalinės švietimo agentūros tokių priemonių sąrašą. Nenuostabu, kad jos priešmokyklinukai žino, kas yra STEAM, QR kodas, robotas, interaktyvi lenta. Ugdymo inovacijomis bei savo patirtimi mokytoja dalinasi su kolegomis, šalies pedagogais bei tarptautiniais partneriais. Jos paruošti ugdytiniai respublikinėse konferencijose skaito pranešimus, tampa piešinių, kūrybinių darbų, sporto varžybų nugalėtojais. Ypatingą dėmesį mokytoja skiria ir bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais.

VIOLETA LAURUTIENĖ

Šiaulių r. Kužių mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja ekspertė – tai mokytoja, kuri ypatingą dėmesį skiria kiekvieno vaiko pažinimui, ugdymą organizuoja pagal vaiko galias. Mokytojos sukurtomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis naudojasi šalies mokytojai. Savo pavyzdžiu mokytoja rodo, kaip būti neabejingu tautos istorijai, kultūrai, kalbai. 2020 m. už reikšmingus kraštotyros darbus, jaunųjų kraštotyrininkų ugdymą jai skirta Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko premija. Mokytoja aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis: organizuoja renginius, vykdo projektus, socialines akcijas. Savo patirtimi aktyviai dalinasi su rajono ir šalies pedagogais, dalyvauja ugdymo turinio atnaujinimo procesuose.

2021 m. Šiaulių rajono savivaldybės Metų mokytojai-nominantai:

Daiva Jonkienė, Gruzdžių gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

Regina Savickienė, Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštais Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbti švietimo įstaigų vadovai:

Vilmai Bagdonienei, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojai, už iniciatyvumą, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo pagalbos specialistų telkimą bendrai veiklai, kūrybiškumą ir aktyvią projektinę veiklą;

Editai Brasienei, Šiaulių r. Kužių mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už nuoseklų ir atsakingą vadybinį darbą, konstruktyvaus bendradarbiavimo skatinimą bei kūrybiškus sprendimus užtikrinant nenutrūkstamą ir kokybišką vaikų / mokinių ugdymą.

Albinai Gudaitienei, Šiaulių r. Voveriškių mokyklos direktorei, už iniciatyvią ir kūrybingą vadybinę veiklą užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, bendruomenės telkimą diegiant švietimo inovacijas;

Loretai Legačinskienei, Šiaulių r. Kužių mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už atsakingą vadybinį darbą įgyvendinant švietimo įstaigų reorganizaciją bei kūrybiškus sprendimus užtikrinant nenutrūkstamą ir kokybišką vaikų / mokinių ugdymą.

Lietuvos Respublikos Seimo narių Rimos Baškienės ir Liudo Jonaičio padėkomis ir dovanomis Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbtos Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių  mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos vadovų komandos.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti 45 švietimo įstaigų pedagogai ir vadovai:

Šiaulių r. Drąsučių mokykla:

Liudmilai Bakanauskienei, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už kruopštų bei atsakingą vadybinį darbą koordinuojant vaikų ir mokinių ugdymą švietimui kilusių iššūkių kontekste.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija:

Rasai Lakačauskienei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos vyresniajai mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už kūrybišką veiklą, ugdytinių meninių gebėjimų plėtojimą, edukacinių erdvių kūrimą;

Astai Povilaitytei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už kūrybišką veiklą, ugdytinių pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymą, inovacijų ugdymo procese diegimą bei pozityvaus mikroklimato kūrimą.

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija:

Dalei Janušauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už kūrybišką pedagoginį darbą, mokyklos įvaizdžio formavimą bei iniciatyvas skatinančias bendruomeniškumą ir pilietiškumą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Astai Startienei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už aktyvią metodinę, projektinę veiklą, novatorišką ir kūrybišką mokinių ugdymą bei gebėjimą dalintis savo laiku, žiniomis ir energija;

Daivai Daujotienei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos dorinio ugdymo (etikos) mokytojai metodininkei, rusų kalbos vyresniajai mokytojai, už kūrybišką pedagoginį darbą, mokyklos įvaizdžio formavimą bei iniciatyvas skatinančias bendruomeniškumą ir pilietiškumą.

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija:

Daliai Klinauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, Šiaulių rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, už aktyvią metodinę veiklą rajone, pagalbą vertinant ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras:

Jelenai Bagdonienei, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro matematikos mokytojai ekspertei, už projektinės, tiriamosios ir kūrybinės veiklos organizavimą, tikslingą ir įvairiapusišką virtualių mokymosi aplinkų diegimą;

Renatai Glodenienei, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už nuoseklų informacinių technologijų taikymą, ugdymo netradicinėse erdvėse organizavimą bei gamtosauginių projektų įgyvendinimą;

Gitanai Joniškienei, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už kūrybišką ugdymo turinio įgyvendinimą, nuoširdų bendradarbiavimą su tėvais;

Pauliui Paulauskui, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro informacinių technologijų mokytojui metodininkui, už nuostatų pozityvumą bendradarbiaujant su Šiaulių rajono savivaldybės švietimo bendruomene bei kolegialią pagalbą skatinant ir diegiant mokymąsi virtualiose erdvėse;

Jūratei Saldauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro specialiojo ugdymo mokytojai metodininkei, už bendruomenės narių vertybinių nuostatų į vaikų ir mokinių skirtybes puoselėjimą bei įtraukiojo ugdymo stiprinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Anetai Saliamonavičei, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro šokio ir neformaliojo ugdymo mokytojai, už iniciatyvas ir kūrybinių idėjų įgyvendinimą, puoselėjant šokio kultūrą.

Šiaulių r. Kužių mokykla:

Lilitai Jankauskienei, Šiaulių r. Kužių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei, Šiaulių r. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, už aktyvią metodinę veiklą rajone, gerosios darbo patirties sklaidą, pagalbą organizuojant Šiaulių rajono mokytojų metodinę savaitę „Mąstyti. Veikti. Būti. Mokytis“.

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija:

Jurgai Bučienei, Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už entuziazmą ir gimnazijos bendruomenės įtraukimą į projektinę veiklą;

Petrui Vaitkui, Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos fizinio ugdymo mokytojui ekspertui, už pasiaukojantį darbą, kantrybę, profesionalumą ir gebėjimą rasti kiekvieno vaiko talentą sporte.

Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras:

Birutei Petronytei, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro informacinių technologijų vyresniajai mokytojai, už nepriekaištingą darbą, sėkmingą mokinių informacinių įgūdžių ugdymą ir svarų indėlį į ugdymo proceso organizavimą mokykloje nuotoliniu būdu.

Šiaulių r. Voveriškių mokykla:

Arvydui Ignatavičiui, Šiaulių r. Voveriškių mokyklos pailgintos dienos grupės auklėtojui ir mokytojo padėjėjui, už nuoširdų ir atsakingą darbą, pagalbą kolegoms;

Jolantai Mituzienei, Šiaulių r. Voveriškių mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai, už nuoširdų, atsakingą darbą, pagarbą mokytojo profesijai, bendruomenės telkimą mokyklos tikslų įgyvendinimui atsakingą vadovavimą mokyklos tarybai.

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“:

Gintarei Tautkienei, Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, už idėjų sklaidą rajone, mokytojų telkimą bendrai veiklai bei pagalbą organizuojant Šiaulių rajono mokytojų metodinę savaitę „Mąstyti. Veikti. Būti. Mokytis“.

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“:

Ingridai Karalienei, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio “Spindulėlis” mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už atsakingą darbą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą organizuojant ugdymo procesą, sveikos gyvensenos propagavimą bei sveikatos projektų įgyvendinimą;

Vidijai Rinkevičienei, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio “Spindulėlis” mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už sėkmingą ir atsakingą pedagoginę veiklą, kantrybę ir atsidavimą dirbant su vaikais;

Almai Šulčienei, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio “Spindulėlis” vyresniajai mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už atsakingą ir sėkmingą pedagoginę veiklą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą organizuojant ugdymo procesą, aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

Dovilei Vaikutienei, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio “Spindulėlis” mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už atsakingą darbą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą organizuojant ugdymo procesą bei propaguojant vaikų patirtinį ugdymą.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis:

Dorutei Dambrauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už nuolatinį profesinės kompetencijos tobulinimą, ugdymo pokyčių inicijavimą ir inovacijomis grįsto ikimokyklinio ugdymo idėjų sklaidą;

Onai Grigalaitienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už profesionalų pedagoginį darbą ugdant skirtingų gebėjimų vaikus, taikant inovatyvius įtraukties metodus bei kūrybinių iniciatyvų plėtojimą ir sklaidą;

Virginijai Jagminienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už sėkmingą ugdytinių socialinių emocinių gebėjimų ugdymą(si), atsakingą darbą ruošiant vaikus mokyklai ir gerosios patirties sklaidą;

Orintai Laureckienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už inovatyvių idėjų sklaidą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose Erasmus+ ir eTwinning projektuose;

Ingridai Levitaitei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio vyresniajai meninio ugdymo mokytojai, už dalyvavimą įvairiuose konkursuose, meninius ugdytinių pasiekimus ir aktyvią veiklą lopšelio-darželio kultūriniame gyvenime;

Ritai Tilenienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytojai metodininkei, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už aktyvų dalyvavimą įvairiuose tarptautinių projektų veiklose bei kūrybinius ieškojimus, siekiant individualios ugdytinių pažangos;

Rasmai Veličkienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio vyresniajai meninio ugdymo mokytojai, už netradicinių metodų taikymą, siekiant sudominti ugdytinius menine veikla įvairiose edukacinėse erdvėse ir aktyvią bendruomeninę veiklą.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“:

Odetai Kadkauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio darželio „Eglutė“ mokytojai, dirbančiai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už iniciatyvą ir aktyvią sveikatingumo, emocinio ugdymo veiklą, idėjų sklaidą;

Valdai Pileckienei, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ specialiajai pedagogei, už partnerystės stiprinimą, nuolatinę inovacijų paiešką ir sklaidą įtraukiojo ugdymo srityje.

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis:

Valerijai Berteškienei, Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytojai, už STEAM elementų integravimą į muzikinį ugdymą ir vaikų kūrybiškumo skatinimą;

Redai Skėrytei, Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už pareigingą, kryptingą pedagoginį ir vadybinį darbą įgyvendinant aplinkosauginius projektus ir idėjas įstaigoje bei kvalifikuotą pagalbą pedagogams ugdymo procese.

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla:

Rimai Ananjevienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos kanklių specialybės mokytojai metodininkei, už koncertinę veiklą, kūrybinius sumanymus, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus respublikiniuose konkursuose;

Meilutei Dautarienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos akordeono specialybės vyresniajai mokytojai, už aktyvią koncertinę veiklą, kūrybinius sumanymus, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus respublikiniuose konkursuose;

Hanai Mockienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos solinio dainavimo specialybės mokytojai metodininkei, už aktyvią metodinę, koncertinę veiklą, kūrybinius sumanymus, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus respublikiniuose konkursuose;

Vegai Raustytei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos fortepijono specialybės vyresniajai mokytojai, koncertmeisterei, už profesionalų darbą ruošiant talentingus mokinius respublikiniams konkursams ir aktyvią koncertinę veiklą;

Audronei Vaitekūnienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už pareigingą ir kryptingą vadybinį darbą, efektyvų nuotolinio ugdymo veiklų koordinavimą bei kryptingą mokyklos veiklų viešinimą;

Viktorijai Zauraitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos smuiko specialybės vyresniajai mokytojai, už aktyvią metodinę, koncertinę veiklą, kūrybinius sumanymus, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus respublikiniuose konkursuose.

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla:

Artūrui Ankudinovui, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos neformaliojo švietimo futbolo mokytojui, už pareigingumą, jaunųjų sportininkų ugdymą, svarų indėlį plėtojant Šiaulių rajono futbolo sportą.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba:

Vitalijai Monkienei, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos psichologei, už nuoširdų, ilgametį darbą teikiant pagalbą skirtingų gebėjimų vaikams, mokiniams Tarptautinės mokytojų dienos proga;.

Dovilei Navickaitei, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkei, už inovatyvias idėjas ir jų pritaikymą, nuotolinių mokymų organizavimą, Šiaulių rajono mokytojų metodinės savaitės „Mąstyti. Veikti. Būti. Mokytis“ koordinavimą;

Svetlanai Žarinai, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialiajai pedagogei, už kruopštų, atsakingą darbą vertinant vaikų, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts