Pristatytas socialinių paslaugų planas     

Rajono savivaldybėje pristatytas socialinių paslaugų planas 2019 metams, kurį parengė Socialinės paramos skyrius. Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Orientacija į paslaugos gavėją

Planą pristačiusi Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė akcentavo, jog bendrieji tikslai ir socialinių paslaugų teikimo organizavimas turi būti orientuoti į gerai suplanuotas, realius bendruomenės poreikius ir finansines galimybes atitinkančias ir visoms (ypač labiausiai pažeidžiamoms) riziką patiriančioms gyventojų grupėms, prieinamas socialines paslaugas kaip socialinės atskirties mažinimo veiksnį, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybės institucijomis stiprinimą bei dalyvavimo socialinėje veikloje aktyvinimą, persiorientavimą nuo stacionarių link kokybiškai ir kompleksiškai teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų teikimo, į prevenciją, kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimoms, į krizinių situacijų prevenciją, sukuriant krizių įveikimo pagalbos sistemą, pagalbos į namus seniems ir neįgaliems asmenims bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose riziką patiriančioms šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams paslaugų teikimo apimčių didinimą, vaikų, likusių be tėvų globos, globos ir įvaikinimo skatinimą.

Socialinių paslaugų plane prognozuojamos socialinės paslaugos, kuriomis pagrindinėms socialinių paslaugų gavėjų grupėms tikslinga teikti ir plėtoti: neįgaliems asmenims bei senyvo amžiaus asmenims – pagalbą į namus, bendrųjų socialinių paslaugų prieinamumą bei integralios pagalbos (slauga ir socialinė globa namuose) paslaugas rajone, riziką patiriančioms šeimoms bei šeimoms, turinčioms problemų – gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų kokybę bei plėtoti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų kokybę, likusiems be tėvų globos vaikams – skatinti įvaikinimą, globą (rūpybą), plėsti ilgalaikės bei trumpalaikės globos paslaugas šeimynose bei šeimose, teikti GIMK paslaugas.

Prioritetinės paslaugos

Anot vedėjos, vykdant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų pertvarką, savivaldybėje būtina plėtoti ir remti nestacionarias bendruomenines paslaugas. Tokio pobūdžio paslaugos yra prioritetinės, labiau atitinka šiuolaikinę paslaugos gavėjo gerovę. Paslaugos, kurios yra artimiausios ateities siekiamybė, turėtų būti: ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa šeimynose (šiuo metu jų yra trys), profesionalūs globėjai tėvų globos netekusiems vaikams, grupiniai gyvenimo namai vaikams ir suaugusiems asmenims su proto ar psichikos negalia, laikino ,,atokvėpio“ paslaugos. Vaikų globos namų ir šeimynų buvusiems globotiniams, turintiems emocijų bei intelekto sutrikimų reikalinga tolimesnė pagalba integruojantis į visuomenę. Tikslinga būtų įsteigti Jaunimo namus – pakopą jaunuolių kelyje į savarankišką gyvenimą.

Didėjant pensinio amžiaus asmenų skaičiui, palaipsniui didėja ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis, kuris šiandien yra tenkinamas. Pagrindinė problema – nepakankamai tenkinamas laikino gyvenimo ir visiškai netenkinamas laikino apnakvindinimo paslaugų poreikis riziką patiriantiems suaugusiems asmenims.

Lyginant su ankstesniais metais, Šiaulių rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai yra tenkinami vis geriau, tačiau vis dar neužtikrinamas visiškas šių poreikių tenkinimas. Vis aktyviau į socialinių paslaugų teikimą įsitraukia nevyriausybinės organizacijos, kurios pakankamai aktyviai dalyvauja įgyvendinant įvairius projektus, iš įvairių šaltinių gautas lėšas naudoja socialinių paslaugų organizavimui.

Nevyriausybinės organizacijos, tarpininkaudamos sprendžiant įvairias socialines problemas, įtraukia gyventojus į bendruomenės veiklą. Sprendžiant neįgaliųjų problemas, tikimasi Neįgaliųjų reikalų komisijos aktyvios veiklos.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė pažymėjo, jog Savivaldybė deda dideles pastangas, kad pagelbėti žmogui, kuriam reikia socialinės pagalbos ir kasmet tam išleidžia po 1milijoną 700 tūkstančių eurų. Šiais metais planuojams įkurti krizių centras, bus stiprinama pagalba daugiavaikėms šeimoms.

Pagal Savivaldybės pateiktą inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts