Parodytas dėmesys ir jautrumas socialinei sričiai

Šiaulių rajono savivaldybė šiuo metu pradeda net kelis svarbius investicinius projektus, kuriuos paskatino rengti ir įgyvendinti svarbios pertvarkos valstybėje ir Savivaldybės dėmesys bei jautrumas socialinei sričiai.

Šiaulių rajono savivaldybę pasiekė žinia, kad Kuršėnų šeimos namų parengtas ir Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas investicijų projektas  „Kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumo užtikrinimas Šiaulių rajono savivaldybėje“  pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą surinko reikšmingą balų kiekį ir pretenduoja gauti finansavimą itin svarbių paslaugų teikimui Šiaulių rajone.

Įgyvendinant projektą Šiaulių rajone planuojama įsteigti paslaugų centrą vaikams, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis dėl psichikos ir/ar proto negalios, vaikams, kurie dėl savo sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių, ir jų šeimos nariams. Projekto rezultatas – įkuriamas naujas 30 vietų paslaugų vaikams centras, kuriame planuojama teikti: bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, dienos socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugas; kineziterapijos, ergoterapijos, žaidimų terapijos, dailės terapijos, logopedo ir specialiojo pedagogo, psichologo, reabilitologo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugas. Taip pat planuojamos teikti specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos: psichologinės konsultacijos, individualios socialinės konsultacijos, individuali ar grupinė terapija, mokymai, susiję su raidos sutrikimais, tėvystės įgūdžių formavimo grupės ir kt.

Įgyvendinus šį projektą siekiama, kad šeimos auginančios vaikus su negalia galėtų pailsėti nuo nuolatinės priežiūros, nepervargtų, taip pat artimieji, šeimos nariai galėtų dalyvauti darbo rinkoje, laisviau derinti asmeninį, šeimos ir visuomeninį gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas Kuršėnų vaikų globos namų pastato ir fermos remontas bei dengto hipoterapijos maniežo statyba, taip pat paslaugų teikimui vaikams su negalia ir jų šeimos nariams reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas ir montavimas. Šiam investiciniam projektui Šiaulių rajono taryba jau yra pritarusi 2020 metų rugsėjo 28 dienos posėdyje.

Šiaulių rajone įgyvendinamas dar vienas itin svarbus socialinis projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Šiaulių rajono savivaldybėje“. Šis projektas pradėtas įgyvendinti, nes Šiaulių rajono savivaldybė privalo  užtikrinti perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano bei projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ įgyvendinimą.

Šiaulių rajono savivaldybė su Centrine projektų valdymo agentūra jau pasirašė sutartį dėl šio svarbaus socialinio projekto – „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Šiaulių rajono savivaldybėje“. Tokie socialiniai projektai, susijęs su perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, vyksta visoje Lietuvoje ir  Šiaulių regiono savivaldybėse.

Įsitraukiant Šiaulių regiono savivaldybėms į šį projektą akcentuota, kad Šiaulių regione trūksta bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, todėl įgyvendinant Projektą siekiama Kuršėnuose, Šiaulių rajono savivaldybėje sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Projekto metu numatoma plėtoti bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą, pastatant 2 grupinio gyvenimo namus (po 10 vietų kiekviename), turintiems proto ir (ar) psichikos negalią asmenims Kuršėnų mieste adresu Stoties g. 4, taip pat įsigyjant 1 butą Kuršėnų mieste ir pritaikant jį apsaugoto būsto veiklai (4 vietos) bei įkuriant socialines dirbtuves tikslinės grupės asmenų užimtumui adresu Pramonės g. 2, Kuršėnų mieste (planuojama paslaugas suteikti 12 asmenų).

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. T-178 pritarė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvautų projekte „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Šiaulių rajono savivaldybėje“ partnerio teisėmis. Taip pat Šiaulių rajono savivaldybės taryba šiame posėdyje įgaliojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti reikalingus dokumentus, susijusius su Projekto rengimu ir įgyvendinimu. Tik gavus šį Šiaulių rajono savivaldybės tarybos pritarimą, paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai bei pasirašyta sutartis dėl šio projekto vykdymo ir finansavimo.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė
Archyvo nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts