Mokyklų tinklo pertvarka vyksta išsaugant net ir mažiausias mokyklas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrasis planas, kurio esmė – jungiant švietimo įstaigas išlaikyti mokyklas, vaikų ugdymą ir tose rajono vietovėse, kur mokinių nuolat mažėja. Pasirinkti keli tinklo optimizavimo modeliai: vienas jų – įkurti rajone dar vieną jungtinę mokyklą, kitas – mažas mokyklas su nuolat mažėjančiu mokinių skaičiumi prijungti prie didesnių mokyklų, kaip jų skyrius. Tarybai pritarus tokiam sprendimo projektui, nė viena net ir pati mažiausia rajono mokykla neuždaroma, pasikeitimai būtų mokyklos valdyme. Tai daryti neišvengiama pagal šiuo metu dirbančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priimtus teisės aktus.

Analizuota, svarstyta posėdžiuose, pasitarimuose

Bendrasis planas tai – trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti prieinamumo, racionalumo ir Geros mokyklos koncepcijos nuostatas atitinkantį Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklą.

Tarybai teikiamo sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį planą, užtikrinant racionalų turimų išteklių panaudojimą, tenkinant mokinių poreikius bei užtikrinant ugdymo(si) kokybę sukuriant prieinamumo, efektyvumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą, užtikrinant pakankamai pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų teikėjų, sudarant sąlygas visiems mokiniams ugdytis pagal poreikius ir gebėjimus, užtikrinant optimalią pedagoginę, psichologinę, specialiąją bei socialinę pedagoginę pagalbą.

Vyko net keli rajono tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiai, kuriuose įvairių rajono Taryboje dirbančių partijų politikai detaliai analizavo rajono švietimo situaciją dėl mokinių, pedagogų skaičių, valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimo, Vyriausybės ir ministerijos priimtų teisės aktų. Sprendimo projektas buvo pateiktas mokyklų, kurias liestų pertvarka bendruomenėms, analizuoti situaciją, svarstyti, diskutuoti. Sprendimų projektai išpublikuoti visuomenės svarstymui.

Kadangi karantinas neleidžia daryti kontaktinių susirinkimų, su mokyklų, kuriuose numatomos pertvarkos, administracijomis, pedagogų ir tėvų bendruomenėmis vyko nuotoliniai pasitarimai, projektą aptarė ir politikai, Savivaldybės administracijos atsakingi specialistai, vietos bendruomenių atstovai. Diskutuota daug, lyginti, analizuoti skaičiai, situacija, galiojantys teisės aktai.

Šią savaitę vykusiuose jungtiniuose tarybos komitetų posėdžiuose dar kartą vyko išsamios diskusijos, kuriose dalyvavo prisijungę nuotoliniu būdu ir švietimo įstaigų, mokyklų bendruomenių atstovai. Išsakyta daug nuomonių, buvo daug emocijų, analizuota situacija įvairiais aspektais. Posėdžiuose akcentuota, kad Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius atliko itin detalią situacijos analizę, kuri aiškiai iliustruoja ir pagrindžia pertvarkos būtinybę.

Kas keisis iki 2025-ųjų metų?

Išsami Šiaulių rajono savivaldybės švietimo sistemos analizė pateikiama parengtame Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2021–2025 bendrajame plane. Mažėjant mokinių skaičiui auga bendrojo ugdymo mokyklų valdymo kaštai, prognozuojama, kad 2020–2021 m. m. valdymo išlaidoms trūksta apie  92 000 Eur. Pabrėžiama, kad valdymo išlaidos turi tiesioginę sąsają su mokinių skaičiumi.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai siūloma patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2021–2025 metais bendrąjį planą numatant:

  • jungtinės mokyklos steigimą reorganizuojant Šiaulių r. Kairių pagrindinę, Šiaulių r. Pakapės ir Šiaulių r. Šilėnų mokyklas;
  • Šiaulių r. Kužių gimnazijos reorganizavimą į Kužių mokyklą;
  • Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro prijungimą prie Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos;
  • Šiaulių r. Drąsučių mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu į Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos Drąsučių skyrių;
  • Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimą prijungimo būdu į Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų skyrių;
  • Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu į Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrių.

Jungtinės mokyklos modelis pirmą kartą šalies švietimo istorijoje sukurtas ir įgyvendintas Šiaulių rajone. Į vieną darinį tinklaveikos principu sujungtos 3 Šiaulių rajono įstaigos: Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkciai centrai bei Bubių mokykla ir 2020 m. rugsėjo 1 d. įkurta Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla. Jungtinė mokykla – tai nacionaliniu mastu vertinga ir skleistina patirtis. Mokymosi procesas išliko visuose trijuose sujungtų mokyklų pastatuose, tačiau sutaupomos valdymo lėšos, taip pat bus sutaupoma išnaudojant galimybę bendrai tvarkyti ūkį. Akivaizdu, kad jungtinės mokyklos modelis, kurį sukūrė Šiaulių rajono savivaldybė, leidžia išlaikyti mažesnes mokyklas nedidelėse gyvenvietėse, vaikams mokytis savo gyvenamoje aplinkoje, taip pat išsaugoti ir įveiklinti mokyklų pastatai.

Pirmosios šalyje Dubysos aukštupio mokyklos pavyzdys parodė, kad nemažai mokinių sugrįžta mokytis į savo gyvenamosios vietos mokyklą, rajoną. Tai atskleidžia didėjantis mokinių skaičius Dubysos aukštupio mokykloje. Steigiant Dubysos aukštupio mokyklą planuota, kad ją lankys apie 400 vaikų, o iš tiesų mokosi apie 460 vaikų. Sugrįžo tie, kurie buvo išvykę mokytis į miesto mokyklas. Ne mažiau svarbu yra ir tai, kad jungtinė mokykla dėl mokinių skaičiaus yra pajėgi teikti daugiau neformaliojo švietimo paslaugų, taip pat daugiau pasirenkamųjų dalykų modulių, nei mažos mokyklos.

Ministerijos verdiktas – pertvarką vykdyti tikslinga

Natūralu, kad mokyklų, gyvenviečių bendruomenėms kilo daugybė klausimų, kodėl būtent jų mokyklos yra sujungiamos, prijungiamos. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus parengtos išsamios ir itin detalios analizės drauge su Drąsučių, Kairių mokyklų bendruomenių iškeltomis abejonėmis buvo išsiųsti į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

2021 m. kovo 23 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išsiuntė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos bendruomenei, Kairių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkei išsiuntė  švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžius pasirašytą raštą: „Pritariame Savivaldybės siekiui mažėjant mokinių skaičiui vykdyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kiekvienos mokyklos atveju sprendimai turėtų būti priimami remiantis numatytais mokyklų tinklo pertvarkos vertinimo kriterijais ir rezultatų rodikliais, pagal juos įvertinus visų Savivaldybės mokyklų situaciją ir perspektyvą“.

Ministerijos rašte teigiama, kad „Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. numatyta panaikinti jungtines klases Drąsučių mokykloje 1–8 ir 10 klasėse mokosi 77 mokiniai (iš jų 29 – jungtinėse klasėse), Kairių mokykloje 1–8 klasėse mokosi 102 mokiniai, Šiaulių rajono Pakapės mokykloje  1–8 klasėse mokosi 50 mokinių, visos klasės yra jungtinės, Šiaulių rajono Šilėnų mokykloje 1–8 klasėse mokosi 57 mokiniai, visos klasės yra jungtinės, Šakynos mokykloje 1–8 klasėse mokosi 57 mokiniai (iš jų 40 – jungtinėse klasėse). Tokiose mažose mokyklose, kuriose dauguma mokinių mokosi jungtinėse klasėse, sunku kokybiškai įgyvendinti bendrųjų ugdymo planų, Geros mokyklos koncepcijos (…)nuostatas, nepakanka valdymo lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto“.

Taip pat ministerijos rašte atkreipiamas dėmesys, kad Valstybės kontrolės pateiktoje Valstybinio audito ataskaitoje rekomenduojama mažinti savivaldybių išlaidas nesukomplektuotoms ir jungtinėms klasėms, nes tai neužtikrina gerų mokinių pasiekimų rezultatų, rekomenduojama sudaryti tik pradines jungtines klases.

„Išanalizavus plano projektą, mokinių skaičių mokyklose ir vykdomas programas matyti, kad Šiaulių rajone yra neoptimalus mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, tinklas. Atsižvelgdami į tai, kas anksčiau išdėstyta, ir į tai, kad (…) savivaldybės atstovaujamoji institucija įgyvendina valstybinę švietimo politiką, manome, jog tikslinga reorganizuoti“, — teigiama ministerijos rašte.

Atsižvelgiant į visas aplinkybes, taip pat ministerijos raštą, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos komitetai pritarė, kad parengtas sprendimo projektas būtų teikiamas tarybai.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts