Šiaulių rajono mokytojų profesinėje šventėje – metų mokytoja, padėkos, žemaitiškoji “Vuolungeli” ir puikus spektaklis

Spalio 3 d. Šiaulių rajono švietimo bendruomenė iškilmingai paminėjo Tarptautinę mokytojų dieną, kurioje padėkota rajone dirbantiems mokytojams. Paskelbta ir Šiaulių rajono Metų mokytoja. Ja tapo Inga Klinauskienė, Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Šiemet Tarptautinės mokytojų dienos šventė vyko Šiaulių dramos teatre. Šių metų šventės kodas – žemaitiškas, skirtas Žemaitijos metams, todėl ne tik scenoje bet ir žiūrovų salėje skambėjo žemaitiška šnekta  ir galbūt pirmą kartą Šiaulių dramos teatro istorijoje toks didelis visos salės ansamblis darniai dainavo žemaitiškąją „Oi, vuolunge“.
Beveik valandą truko oficialioji šventės dalis – tiek daug Šiaulių rajono švietimo įstaigose dirba puikių mokytojų, kuriems norėta padėkoti. Šventėje dalyvavo Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, jo pavaduotoja Regina Rupšienė, Šiaulių rajono tarybos nariai.
Teiktos Metų mokytojo nominacijos
Šiaulių rajono Metų mokytojo nominacijai buvo teiktos keturios Šiaulių rajono mokytojos, savo darbe pasiekusios puikių rezultatų. Žyginta Ivanavičienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos dailės mokytoja metodininkė – labai kūrybinga, aktyvi ir inovatyvi mokytoja. Jos pamokos organizuojamos šiuolaikiškai – naudojamos naujos kompiuterinės programos, metodai.
Kandidatė į Metų mokytojo nominaciją – Virginija Motuzienė, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos biologijos mokytoja metodininkė ir chemijos vyresnioji mokytoja, kolegų ir mokinių vertinama, kad draugiška, tolerantiška, kūrybinga, atsakinga ir reikli pedagogė, mėgstama bendradarbių, turinti autoritetą tarp jų.
Kandidatė į Metų mokytojus – Daiva Samuilienė, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, – atvira naujoms patirtims, entuziastinga ir profesionali, didelį dėmesį skirianti mokinių gamtamokslinių gebėjimų ugdymui, inžinerinio ugdymo puoselėjimui, kryptingam projektinės veiklos organizavimui bei vykdymui mokykloje, rajone, šalyje.
Metų mokytoja tapusi Inga Klinauskienė, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, kolegų ir mokinių yra vertinama už atsakingą požiūrį į mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, už nuostatų pozityvumą, tikėjimą, pasitikėjimą ir rūpinimasis mokiniais, nuoširdų domėjimasis savo dalyku, o jos dalyko išmanymas lemia aukštus ugdomų mokinių pasiekimus rajone, šalyje ir tarptautiniuose konkursuose bei projektuose.
Mokytojams – Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos padėkos
Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė padėkas skyrė Vytautui Arvasevičiui – Šakynos mokyklos direktoriui, Zitai Bezarienei – Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorei, Juozui Vasiliauskui – Gruzdžių gimnazijos direktoriui, Rimantui Goriui – Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui bei Nijolei Pocienei – Kuršėnų kūrybos namų direktorei.
Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėkos, kurias įteikė jo pavaduotojas Česlovas Greičius, skirtos Albinai Gudaitienei, Voveriškių mokyklos direktorei, už iniciatyvumą ir atkaklumą įgyvendinant sumanymus vaikų bei mokyklos labui, bendruomenės telkimą naujiems nūdienos iššūkiams, Aurelijai Kasperukienei, Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorei, už tarptautinių projektų įgyvendinimą bei Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų ugdymui telkimą bendram metodiniam darbui, Rasai Piežienei, Švietimo pagalbos tarnybos direktorei, už nuoširdžią vadybinę veiklą kuriant pozityvią ir įkvepiančią darbo atmosferą, kūrybišką įstaigos veiklos organizavimą ir aktyvią projektinę veiklą, Juozui Savickui, Šiaulių rajono mokyklų mokytojų metodinės tarybos pirmininkui, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos fizinio ugdymo mokytojui ekspertui, už kūrybišką metodinės veiklos organizavimą, Savivaldybės švietimo bendruomenės telkimą įgyvendinant iniciatyvas ir ugdymo turinio pokyčius, Daliai Tamoševičiūtei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už konstruktyvius sprendimus siekiant gerinti mokinių mokymosi rezultatus bei Gitai Vaitkienei, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už įsipareigojimą mokyklos bendruomenei ir atsakingą, nuoširdų bei kūrybišką pedagoginį darbą bei Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos darbuotojoms – vyresniosioms profesijos mokytojoms Aidai Kazlauskienei ir Manridai Kriaučiūnienei už profesionalų pedagoginį darbą, kūrybiškumą, mokinių meistriškumo ir verslumo skatinimą.
Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos
Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos Tarptautinės mokytojų dienos proga įteiktos trims Kuršėnų sporto mokyklos darbuotojams: direktorei Ilonai Vaičiulienei – už nuoseklią ir kryptingą vadybinę veiklą siekiant efektyvaus mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, švietimo įstaigos vertybių puoselėjimą bei sporto programų įgyvendinimą,  Arnui Lukošaičiui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, už aktyvią visuomeninę veiklą populiarinant sportą ir kūno kultūrą Šiaulių rajono savivaldybėje, talentingų sportininkų, atstovaujančių Savivaldybę šalies sporto renginiuose, parengimą bei Valdemarui Mitkui, šios mokyklos neformaliojo švietimo mokytojui, už sporto ir kūno kultūros populiarinimą, jaunųjų sportininkų, atstovaujančių Savivaldybę šalies  ir Europos sporto renginiuose paruošimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumą.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos padėkos pedagogams
Tarptautinės mokytojų dienos proga Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Juditos Šertvytienės padėkos pareikštos Gruzdžių gimnazijos mokytojoms – Aurelijai Mykolaitienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už aktyvią metodinę bei projektinę veiklą, jaunųjų talentų ugdymą ir gerus ugdymo rezultatus, Vitai Baranauskienei, dailės ir technologijų vyresniajai mokytojai, už mokinių parengimą olimpiadoms, tarptautiniams konkursams ir aukštus mokinių pasiekimus šiuose renginiuose.
Meškuičių gimnazijos pedagogėms – Jurgai Bučnienei, anglų kalbos mokytojai metodininkei, už kryptingas pastangas telkti gimnazijos bendruomenę, Kristinai Dagienei, bibliotekininkei, už atsakingą ugdymo karjerai veiklų plėtojimą gimnazijoje, Eglei Juškevičiūtei, logopedei, vyresniajai specialiajai pedagogei, už ypatingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integravimą į visuomeninį gyvenimą, Dacei Šimulionienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už tautinio paveldo puoselėjimą ir propagavimą, tradicinių liaudies švenčių organizavimą gimnazijoje, Vilijai Tenienei, rusų kalbos mokytojai metodininkei, už kompetentingą vadovavimą įgyvendinant patyčių prevencijos programą „Olweus“, Genovaitei Liepiniai, chemijos mokytojai metodininkei, už tarptautinių „Erasmus“ projektų vykdymą gimnazijoje.
Taip pat Švietimo skyriaus vedėjos Juditos Šertvuytienės padėkos pareikštos Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytojoms – Nerijui Medeišiui, biologijos, chemijos,  gamtos ir žmogaus vyresniajam mokytojui,  Šiaulių rajono biologijos, chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkui, už aktyvią metodinę veiklą, kryptingą gamtamokslinio ugdymo populiarinimą, projektinės veiklos aktyvinimą  bei gerosios profesinės patirties sklaidą ir pagalbą organizuojant rajono biologijos, chemijos olimpiadas, Sandrai Petkuvienei, anglų kalbos vyresniajai mokytojai, už aktyvų projektinės ugdomosios veiklos organizavimą, kryptingą lyderystės bei tarptautinio bendradarbiavimo kultūros puoselėjimą, kūrybišką išmaniųjų technologijų naudojimą ugdymo procese, Vilmai Geležėlienei, matematikos mokytojai metodininkei, už nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybišką mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą naudojant išmaniąsias technologijas bei aktyvią metodinę veiklą, Žanetai Gineitienei, lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai, už nuoseklų ir kūrybišką darbą, puikius mokinių ugdymo(si) rezultatus, pagarbos, bendradarbiavimo, tolerantiškumo ir kitų bendražmogiškųjų vertybių diegimą, kūrybiškumo bei tautinio sąmoningumo puoselėjimą, Rolantai Leškauskienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už nuoširdų ir sąžiningą pedagoginį darbą, mokinių kūrybinės saviraiškos bei tolerancijos skatinimą, kryptingą projektinės veiklos organizavimą ir vykdymą, Dianai Bernotienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei, už iniciatyvumą ir kūrybiškumą naudojant išmaniąsias technologijas ugdymo procese, projektinės veiklos organizavimą ir koordinavimą, gerosios profesinės patirties sklaidą, aktyvią metodinę veiklą bei STEAM veiklos organizavimą mokykloje.
Švietimo skyriaus vedėjos padėkos pareikštos Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojoms – Ainai Mataitei, matematikos mokytojai metodininkei, Šiaulių rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, už pagalbą organizuojant matematikos olimpiadas, gerosios darbo patirties sklaidą, akredituojamų programų vertinimą, Zitai Gideikienei, rusų kalbos mokytojai metodininkei, už nuoširdžią ir kryptingą ugdomąją veiklą bei konstruktyvų bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Onai Peldžienei, neformaliojo švietimo mokytojai, už mokyklos bendruomenės telkimą prasmingai veiklai, aktyvų ir nuoširdų darbą puoselėjant jaunosios kartos lyderystę bei stiprinant mokinių savivaldą, Gražinai Novogreckienei, specialiajai pedagogei metodininkei, už įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą bei sėkmingą pedagoginę veiklą telkiant bendruomenę, Danai Rupšienei, socialinei pedagogei metodininkei, už aktyvią veiklą įgyvendinant smurto ir patyčių prevencijos programas, sėkmingą mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, atsakingą dalyvavimą kuriant bendradarbiaujančią mokyklą, Rasai Poškienei, auklėtojai metodininkei, už iniciatyvumą ir kūrybingą veiklą įgyvendinant Visos dienos mokyklos idėją bei veiksmingą mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, Loretai Lideikienei, neformaliojo švietimo mokytojai metodininkei, už lyderystę ir kūrybingą veiklą puoselėjant etnokultūrą bei bendruomenės telkimą dalyvaujant konkurse „Visa mokykla šoka“.
Taip pat – Voveriškių mokyklos mokytojoms – Gretai Šarauskienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už nuoširdų, atsakingą pedagoginį darbą, pagalbą kolegoms, bendrų projektų su vietos bendruomene įgyvendinimą bei Ingai Vireikienei, pradinių klasių vyresniajai mokytojai, už nuoširdžią ir kūrybišką švietėjišką veiklą, plėtojant įtraukųjį ugdymą, pagalbą kolegoms bei mokinių tėveliams.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos padėkos pareikštos Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogėms – Virginijai Sutkienei, auklėtojai metodininkei, už vaikų sveikatos stiprinimą ir aktyvų dalyvavimą respublikiniame projekte „Sveikatiada“, Odetai Stučinskienei, meninio ugdymo mokytojai, už kūrybines iniciatyvas, nuoširdų darbą ugdant vaikų muzikinius gebėjimus bei dalyvavimą rajoniniuose ir respublikiniuose vokalinių kolektyvų festivaliuose ir konkursuose, Juventai Katkutei, neformaliojo ugdymo mokytojai, už sistemingą ugdytinių fizinių įgūdžių lavinimą, aktyvų ir nuoširdų darbą vykdant projektus ir sportines akcijas bei vaikų ir jaunimo projekto „Olimpinė karta“ veiklos organizavimą, Rimai Andrulaitienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už ilgametį, kompetentingą ir nuoširdų darbą organizuojant įstaigos ugdomąją veiklą ir Marijos Montessori ugdymo metodo puoselėjimą bei Eugenijai Jurkienei, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei, Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinio būrelio pirmininkei, už gerosios darbo patirties sklaidą, glaudų bendravimą ir bendradarbiavimą, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų telkimą, pagalbą organizuojant Šiaulių rajono pedagogų metodinę dieną „Sumanus ugdymas – įkvėpti mokyti(is). Mano sėkmės istorijos“.
Ginkūnų lopšelio-darželio pedagogėms – Nijolei Zapalskienei, meninio ugdymo vyresniajai mokytojai, už ilgametį, nuoširdų ir kūrybišką pedagoginį darbą ugdant vaikų muzikinius gebėjimus bei bendradarbiavimą su Ginkūnų bendruomene, Romai Girdzevičienei, ikimokyklinio ugdymo vyresniajai auklėtojai, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, pedagoginį meistriškumą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais bei kolegomis, Jurgitai Gasparaitienei, logopedei metodininkei, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, teikiant švietimo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, projektinės veiklos plėtojimą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais bei kolegomis, Nijolei Krankalienei, ikimokyklinio ugdymo vyresniajai auklėtojai, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, pedagoginį meistriškumą ugdant vaikų fizinius gebėjimus, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais bei kolegomis.
Vytautui Martinavičiui, Kuršėnų sporto mokyklos neformaliojo švietimo žirginio sporto mokytojui, už profesinę patirtį, pareigingumą, jaunųjų sportininkų ugdymą ir svarų indėlį plėtojant Šiaulių rajono žirginį sportą, Alinai Gricienei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai metodininkei, Šiaulių rajono dailės ir technologijų metodinio būrelio pirmininkei, už aktyvią metodinę veiklą, dailės parodų iniciavimą ir organizavimą, Violetai Laurutienei, Kužių gimnazijos istorijos mokytojai ekspertei, Šiaulių rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, už aktyvią metodinę veiklą rajone, gerosios darbo patirties sklaidą, pagalbą organizuojant Šiaulių rajono pedagogų metodinę dieną „Sumanus ugdymas – įkvėpti mokyti(is). Mano sėkmės istorijos“ bei Ilonai Vrubliauskienei, Meškuičių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo vyresniajai pedagogei, Šiaulių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkei, už aktyvią metodinę veiklą, pagalbą organizuojant Šiaulių rajono pedagogų metodinę dieną „Sumanus ugdymas – įkvėpti mokyti(is). Mano sėkmės istorijos“ Tarptautinės mokytojų dienos proga.
Tarptautinės mokytojų dienos proga Šiaulių rajono savivaldybė dovanojo iš Šiaulių kilusio režisieriaus Aido Giniočio režisuotą spektaklį pagal Nikolajaus Gogolio pjesę „Revizorius“, kuriame puikiai vaidina ir jaunosios ir vyresniosios kartos Šiaulių dramos teatro aktoriai.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts