Rajono biudžetui pritarta be ilgų ginčų 

Antradienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje patvirtintas rajono biudžetas, kurio projektas buvo apsvarstytas visuose komitetuose. Projektą paskelbus viešai, savo nuomonę galėjo pareikšti ir rajono gyventojai.

Lyginant su 2017 metais į rajono biudžetą įplauks daugiau lėšų. Planuojama, kad 2018 metais į rajono iždą įplauks daugiau nei 36 milijonai eurų pajamų. Palyginti su 2017 metais, biudžetas yra didesnis daugiau nei 3 milijonais eurų. Didesnės biudžeto pajamos suteiks daugiau galimybių gerinti rajono infrastruktūrą, gražinti viešąsias erdves, tenkinti gyventojų socialinius bei kultūrinius poreikius.

2018 metais Savivaldybės biudžeto pajamos sudarys 36265775 eurų iš jų 22122000 eurų (61,0 procentas) pajamos iš mokesčių, 13168845 eurų (36,3 procento)  valstybės  biudžeto  dotacijos,  893430 eurų (2,5 procento) kitos pajamos ir 80000 Eur (0,2 procento) materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos. 63,7 procento biudžeto pajamų  arba 23095430 eurų skiriama  savarankiškosioms funkcijoms  vykdyti, 28,4 procento arba 10313545 eurų – valstybės biudžeto dotacijos valstybės funkcijoms finansuoti ir 7,9 procento arba 2855300 eurų – prognozuojamos valstybės biudžeto dotacijos.

Svarbiausias pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio numatoma gauti 19519000eurų arba 53,8 procento biudžeto pajamų.

Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimai 2018 metais yra skiriami devynioms Savivaldybės vykdomoms programoms. Šių metų planuojami asignavimai Savivaldybės programų vykdymui daugiau nei 3 milijonais eurų didesni nei 2017 metų. Daugiau lėšų numatyta skirti Projektų finansavimo programai, Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programai, Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programai, Švietimo ir sporto veiklos programai.

Daugiausia lėšų planuojama skirti Švietimo ir sporto veiklos programai – 39,96 procento, iš jų švietimo įstaigų veiklai vykdyti, neformaliajam vaikų ugdymui, specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, sutrikusio intelekto vaikų ugdymui, ikimokykliniam ugdymui Šiaulių mieste, ikimokykliniam ugdymui nevalstybinėse įstaigose, sporto programoms ir priemonėms vykdyti, vaikų vasaros stovykloms, kitoms priemonėms vykdyti.

Lėšos skiriamos ir Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai – 17,20 procento, iš jų paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui, Administracijos valdymui, Priešgaisrinei tarnybai, kompensacijoms už lengvatinį keleivių vežimą, keleivinio kelių transporto viešosioms paslaugoms, mokinių pavėžėjimui, Kontrolės ir audito tarnybai, detaliųjų planų rengimui, tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijai, kitoms priemonėms vykdyti.

Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programai skirta 13,53 procento biudžeto lėšų. Iš jų vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūrai ir plėtrai, rajono viešųjų erdvių būklės ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūros gerinimui, melioracijai, Kuršėnų kultūros centro rekonstrukcijai, investicijoms į savivaldybės įmones (įstatinio kapitalo didinimui), užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, savivaldybės pastatų priežiūrai ir remontui, socialinio būsto priežiūrai ir remontui, paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo išlaidų kompensavimui, kitoms priemonėms vykdyti.

Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programai bus atrėžta 10,47 procento asigavimų. Iš jų pašalpoms iš savivaldybės biudžeto, Kuršėnų vaikų globos namams, socialinei paramai mokiniams, Socialinių paslaugų centrui, socialinei globai asmenims su sunkia negalia, pašalpoms iš valstybės biudžeto, mokinių sveikatos priežiūrai, visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, asmens sveikatos priežiūrai, vaikų šeimynoms, parama šeimai gimus vaikui, kitoms priemonėms vykdyti.

Projektų finansavimo programai skirta 7,72 procento, Kultūros plėtros programai – 4,02 procento, Aplinkos apsaugos programai – 4,01 procento, Seniūnijų veiklos programai – 2,82 procento bei Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programai – 0,27 procento lėšų.

Didžiausia dalis asignavimų pagal valstybės funkcijas numatoma švietimui – 40,52 procento (Mokinio krepšeliui finansuoti numatyta 7634600 eurų, palyginus su 2017 metais planuotomis mokinio krepšelio lėšomis, padidėjo 65900 eurų. Nustatytas mokinio krepšelio dydis iki šių metų. rugpjūčio 31 dienos 1099 eurai arba 40 eurų didesnis nei  pernai), ekonomikai – 16,70 procento, bendrosioms valstybės paslaugoms – 11,12 procento, socialinei apsaugai – 10,80 procento lėšų.

„Kuršėnų krašto žinių“ inf.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts