Paskutinis rajono Tarybos posėdis darbingiausias ir išskirtinis 

Antradienį įvyko paskutinis šios kadencijos rajono Tarybos posėdis. Taryba dirbo tikrai produktyviai. Per beveik tris valandas apsvarstė 73 klausimus. Tačiau šiame posėdyje būta ir išskirtinių dalykų, ko nebuvo ankstesniuose posėdžiuose.

 

Pritarta ataskaitoms

Pirmiausia rajono Taryba patvirtino rajono pagrindinių mokyklų ir gimnazijų  2018 metų veiklos ataskaitas. Kadangi klausimai buvo išnagrinėti komitetuose, tai Tarybos posėdyje tereikėjo tik balsuoti, nes dėl ataskaitų klausimų nekilo. 22-iems ataskaitoms patvirtinti prireikė kiek daugiau nei 50 minučių.

Taip pat buvo patvirtintos Kuršėnų vaikų globos namų vadovo 2018 metų veiklos bei rajono Savivaldybės  2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.

Pasak Finansų skyriaus vedėjos Ritos Balčiuvienės, rajono savivaldybėje 2018 metų pabaigoje buvo 49 viešojo sektoriaus subjektai, palyginus su 2017 metais sumažėjo 1 viešojo sektoriaus subjektu. 2018 metais veiklą baigė Šiaulių r. Dirvonėnų mokykla-daugiafunkcis centras.

Pasak vedėjos, 2018 metų Finansų kontrolės būklės ataskaitas pateikė visi viešojo sektoriaus subjektai (45 biudžetinės įstaigos, 3 viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, viešoji įstaiga „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir 48 viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolės būklė įvertinta gerai.

Pritarė paskolos paėmimui

Tarybos nariai pritarė sprendimui leisti paimti 1,025 milijono eurų paskolą, kuri būtų naudojama: eismo saugumo priemonių gerinimui Šiaulių rajone (beveik 47,3 tūkstančio eurų), Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijai ir plėtrai (70 tūkstančių eurų), Ventos upės viešosios erdvės

Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams (299 tūkstančiai eurų), kompleksinio Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymo I etape (apie 63,7 tūkstančio eurų), vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimui Saulučių ir Papelkių kaimuose (17 tūkstančių eurų), Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui (27,25 tūkstančio eurų), Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui (45 tūkstančiai eurų),  Meškuičių miestelio

bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškam atnaujinimui (beveik 24 tūkstančiai eurų) ir Kuršėnų dvaro sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I

etapas) (beveik 432 tūkstančiai eurų).

Pritarta projektams

Rajono Taryba pritarė, kad rajono Savivaldybės administracija dalyvautų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamame sporto projekte, kurį rengtų ir įgyvendintų Kuršėnų sporto mokykla, o rajono savivaldybės administracija dalyvautų partnerio teisėmis ir prisidėtų ne mažesniu nei 7 procentų piniginiu įnašu.

Pritarta ir dar vienam Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamam sporto projektui, kurį įgyvendintų Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla o rajono savivaldybės administracija dalyvautų partnerio teisėmis ir prisidėtų ne mažesniu nei 7 procentų piniginiu įnašu.

Taip pat pritarta, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvautų partnerio teisėmis įgyvendinant rajono Viešosios bibliotekos projektus: „Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos įrengimas Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje“ ir prisidėtų prie jo įgyvendinimo piniginiu įnašu – 7 714 eurų, nes Lietuvos kultūros taryba projekto įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą  – 18 000 eurų,  projekte „Šiaulių rajono nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos“ prisidėtų prie  įgyvendinimo piniginiu 3 429 eurų įnašu, nes Lietuvos kultūros taryba projekto įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą – 8 000 eurų,  „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose“, II etape „Kinas + fotomenas“Savivaldybė prisidėtų prie projekto įgyvendinimo  2 400 eurų, nes  Lietuvos kultūros taryba projekto įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą – 5 600 eurų, projekte „Knygos „Knygos ir spaudos įstaigos Šiaulių mieste ir rajone (XVI-XXI a. pradžia)“ leidyba“ Savivaldybė prisidėtų – 3 429 eurais, o Lietuvos kultūros taryba šiam projektui skyrė dalinį 8 tūkstančių eurų finansavimą, projekte „Skaityk ir veik“ Savivaldybė prisidėtų prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu – 1 800 eurų, o Lietuvos kultūros taryba jo įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą – 4 200 eurų, projekte „Neatrastas Antanas Budzinskas: literatas, kraštotyrininkas, Šakynos krašto šviesuolis“ Savivaldybei reikėtų prisidėti piniginiu įnašu – 1 929 eurais, nes Lietuvos kultūros taryba projekto įgyvendinimui skyrė dalinį finansavimą – 4 500 eurų.

Taip pat pritarta Šiaulių rajono kultūros įstaigų dalyvavimui 2019 metų Lietuvos Respublikos kultūros įstaigų ir institucijų skelbiamuose projektų konkursuose Šiaulių rajono savivaldybei dalyvaujant partnerio teisėmis bei prisidedant iki 30 procentų lėšų laimėjusių projektų įgyvendinimui.

Pakeisti gatvių pavadinimai

Rajono Taryba suteikė Tyrulių gatvės pavadinimą Einoraičių kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, ir Laukų gatvės pavadinimą Briešlaukio kaime, Kužių seniūnijoje. Buvo pakeistos Stadiono gatvės, esančios Einoraičių kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, geografinės charakteristikos.

Taryba priskyrė Kužių seniūnijoje, Beržynės kaime esančią Kalnelio gatvę Kužių seniūnijos, Kužių miestelio gyvenamajai teritorijai.

Patvirtintas socialinių paslaugų planas

Siekiant sistemiškai ir kompleksiškai įvertinti poreikį socialinėms paslaugoms, suplanuoti realias jų apimtis, numatyti paslaugas, kurios galėtų būti organizuojamos rajone ir kitų savivaldybių socialinės globos įstaigose bei poreikį šių paslaugų finansavimui iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams bei valstybės biudžeto lėšų, rajono Tarybai buvo pateiktas tvirtinti paruoštas Šiaulių rajono  savivaldybės socialinių paslaugų plano 2019 metams projektas, kurį įgyvendinus bus sudarytos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, taip įveikiant socialinę atskirtį.

Rengimo grupė ne kartą rinkosi ir svarstė naujai planuojamas paslaugas. Rengiant planą buvo glaudžiai bendradarbiauta su seniūnijų socialiniais darbuotojais, paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Visuomenė turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę ir pateikti pasiūlymus, nes informacija apie rengiamą paslaugų planą bei jo projektas buvo patalpinti Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, išsiųsti raštai socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms bei nevyriausybinėms organizacijoms dėl pasiūlymų ir paslaugų įtraukimo į paslaugų plano projektą, vyko viešas paslaugų plano projekto pristatymas. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto  nariai bei visuomenė supažindinti su paslaugų plano įgyvendinamomis ir planuojamomis įgyvendinti socialinėmis paslaugomis, projektais.

To dar nebuvo

Svarstant žemės mokesčio sumažinimo klausimą, buvo nutraukta tiesioginė posėdžio transliacija, žurnalistų paprašyta išjungti garso ir vaizdo įrašymo priemones. To prašydamas rajono meras Antanas Bezaras sakė, kad taip dar nėra buvę per visą rajono Tarybos posėdžių istoriją.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė pristatė rajono Tarybos sprendimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gruodžio 11 d. nutartį bei Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimą dėl prašymo sumažinti savivaldybės biudžeto sąskaita 2015 m. žemės mokestį nuo 794 eurų iki 198,40 euro už keturis 10,5 aro sklypus Bubių seniūnijos, Meškių kaime.

Skyriaus vedėja nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimą priėmė remdamasi teisės aktais, tačiau visiškai neanalizavo faktinių aplinkybių, sprendime nenurodė savo argumentų. Iš byloje esančio sprendimo turinio matyti, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl žemės mokesčio sumažinimo pagrįstas ne objektyviais duomenimis, o konstatavimu, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia netenkinti prašymo ir nesumažinti savivaldybės biudžeto sąskaita L. B. (duomenys neskelbiami) 2015 m. žemės mokesčio nurodytomis teisės normomis.

Buvo priminta, kad L. B. yra Lietuvos sporto universiteto Sporto biomedicinos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos Treniravimo sistemų studijų programos 3 kurso studentė. 2015 m. L. B. (duomenys neskelbiami) gavo 349,27 euro stipendijos. Kitų pajamų pareiškėja neturi. Savo vardu ji nėra įregistravusi transporto priemonių. L. B. (duomenys neskelbiami) nuosavybės teise priklausantys 4 sklypai yra gauti pagal 2012-12-12 dovanojimo sutartį Nr. 8839. Atsižvelgiant į šiuos išdėstytus faktus, Tarybai siūloma sumažinti L. B. (duomenys neskelbiami) 2015 m. žemės mokestį nuo 794 eurų iki 198,40 euro (skaičiuojant žemės mokestį taikyti 1 procento tarifą).

Tarybos nariai tai patvirtino vienbalsiai, o opozicijos atstovas Vaclovas Motiejūnas tarstelėjo: „Pralošėm dar vieną bylą, o kiek dar bus tokių sprendimų?“.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts