Kur savivaldybė panaudojo sutaupytas socialinės paramos lėšas

Po to, kai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino, kad net 33 šalies savivaldybės, skaičiuodamos darbo užmokestį socialiniams darbuotojams, netinkamai pritaikė koeficientus, todėl darbuotojams buvo priskaičiuotas per mažas atlyginimas, ministerija paskelbė analizę, kur paskirstytos lėšos, kurių savivaldybės nepanaudojo socialinėms pašalpoms ir šildymo bei vandens išlaidų kompensavimui.

Nepanaudota daugiau nei pusė lėšų

Savivaldybėms kasmet iš valstybės biudžeto yra skiriamos lėšos piniginei socialinei paramai teikti – tai lėšos socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą bei vandenį nepasiturintiems gyventojams. Tačiau didelė dalis lėšų dėl 2019 metais gerėjusios ekonominės padėties ir didėjusių žmonių pajamų tiesiogiai nepanaudota, todėl buvo perskirstyta kitoms socialinės apsaugos sritims.

2019 metais savivaldybėms piniginei socialinei paramai teikti skirti 223,3 milijonai eurų, bet šiam pirminiam tikslui panaudota  – 100,7 mln. eurų arba 45,1 procento visos sumos.

121,5 mln. eurų arba 54,4  procento skirta kitoms socialinės apsaugos sritims, o 1,1 mln. eurų arba pusė procento liko neperskirstyta. Mūsų rajone socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą bei vandenį nepasiturintiems gyventojams nepanaudota 1 mln. 525,7 tūkst. eurų arba 44,9 procento socialinei paramai teikti skirtų lėšų.

Iš piniginei socialinei paramai panaudotų 100,7 mln. eurų savivaldybės 63,35 mln. eurų skyrė socialinėms pašalpoms, 18,45 mln. – kompensacijoms už išlaidas šildymui ir vandeniui. Taip pat kompensuotos kredito daugiabučių modernizavimui įmokos, skirta kita parama.

2019 metais vidutiniškai per vieną mėnesį socialines pašalpas gavo maždaug 2,31 proc. visų Lietuvos gyventojų, o 2018 metais – 2,55 proc.

Gaunančių kompensacijas už išlaidas būsto šildymui ir vandeniui taip pat šiek tiek mažėjo. 2019 metais tokias kompensacijas vidutiniškai per mėnesį gavo 4,3 proc. Lietuvos gyventojų, 2018 metais – 4,4.

Lėšos socialinių darbuotojų atlyginimams

Nuo 2019 metų įsigaliojo nuostata, kad perskirstant lėšas, nepanaudotas piniginei socialinei paramai teikti, prioritetas turėtų būti teikiamas socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui bei darbo sąlygų gerinimui bei socialinių išmokų specialistų atlyginimų kėlimui. Šioms sritims turėtų būti skiriama bent 20  procentų visų perskirstomų lėšų.

Apibendrinti duomenys rodo, kad tik trečdalio savivaldybių prioritetas sutapo su įstatymo nuostata ne mažiau nei 20 procentų nuo piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų skirti socialinių paslaugų srities darbuotojams ir socialinių išmokų specialistams.

Kaip rodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta analizė, įstatymo nuostatos laikėsi ne visi. Nors 17 savivaldybių socialinių paslaugų darbuotojams ir socialinių išmokų specialistams skyrė 20 ir daugiau procentų nuo piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų, tačiau net 43 savivaldybės 20  proc. ribos nepasiekė. Birštono savivaldybė, Biržų ir Molėtų rajonų savivaldybės šioms sritims lėšų neskyrė iš viso.

Tarp 17  (beveik trečdalio) savivaldybių, kurių prioritetai sutapo su įstatymo nuostata, mūsų rajono savivaldybės nėra. Savivaldybė socialinių paslaugų darbuotojams ir socialinių išmokų specialistams skyrė vos 0,9 procento lėšų arba 13,95 tūkstančio eurų.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimus mūsų rajone 20 procentų lėšų, nepanaudotų piniginei socialinei paramai teikti, – 305,14 tūkstančio eurų. Būtent tokia suma turėjo būti skirta socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui bei darbo sąlygų gerinimui bei socialinių išmokų specialistų atlyginimų kėlimui.

Kam paskirtos lėšos

Socialinėms paslaugoms, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti skirta 35,85 mln. eurų arba 29,24  procento visų perskirstytų lėšų. Mūsų rajono savivaldybė skyrė 309,5 tūkstančio eurų arba 20,3 procento perskirstytų nepanaudotų lėšų.

Pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senjorams ir jų šeimoms skirta 31,66 mln. eurų arba 25,82 procento nepanaudotų lėšų. Tarp daugiausiai lėšų skyrusių savivaldybių yra ir mūsų rajonas, kuris skyrė net 68,6 procento arba 1,046 mln. eurų. Šios lėšos panaudotos pagalbai ir socialinių paslaugų teikimui neįgaliesiems, vaikų globėjams, paslaugų teikimui namuose, globėjų mokymų apmokėjimui, budinčių globėjų paslaugoms, savarankiško gyvenimo namams finansuoti.

Socialinių pedagogų, psichologų, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti buvo numatyta 7,38 mln. eurų arba 6,02 procento. Lėšų tam neskyrė net 27 savivaldybės. Tarp jų ir mūsų rajono savivaldybė, nors Panevėžio miestas tam skyrė 27,2, Rietavo savivaldybė ir Pakruojo rajonas – po18,6 procento.

Finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti, kuri apima papildomos paramos teikimą, pavyzdžiui, paramą socialiai remtinų asmenų dantų protezavimui, paramą studentams arba paramą šeimoms bei asmenims gaisro, ligos atvejais. Šiai sričiai priskiriamas ir komunalinių atliekų surinkimo kompensavimas nepasiturintiems gyventojams, vienkartinių pašalpų mokėjimas grįžusiems iš įkalinimo vietų, mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos ir panašiai skirta 7,03 mln. eurų arba  5,73  procento. Mūsų rajone tam skirta vos 22,9 tūkstančio eurų arba 1,5 procento nepanaudotų lėšų.

Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai (bendruomenių socialinių projektų, taip pat – daliniam nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui, kai jie nukreipti į socialinės atskirties mažinimą ir rizikos grupių integravimą į visuomenę. Sričiai priskiriamas dalinis, vaikų dienos centrų veiklos finansavimas ir panašiai) – 6,16 mln. eurų arba 5,02 procento Rajone tam iš sutaupytų lėšų skirta 1,1 procento arba 16,92 tūkstančio eurų.

Neįgaliųjų socialinei integracijai šalyje turėjo atitekti 5,01 mln. eurų arba 4,09 procento lėšų. Mūsų rajone skirta 88,5 arba 5,8 procento nepanaudotų lėšų.

Socialinę riziką patiriančių asmenų  ir šeimų socialinei reabilitacijai ir integracijai buvo numatyta 4,84 mln. eurų arba 3,95 procento lėšų. Rajone iš sutaupytų lėšų „išdrebinta“ vos 7,3 tūkstančio arba pusė procento nepanaudotų lėšų.

Savivaldybės ir socialinio būsto plėtrai bei remontui šalyje buvo skirta 2,92 mln. eurų arba 2,39 procento, o mūsų rajone – 20 tūkstančių eurų arba 1,3 procento.

Savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti – 1,84 mln. eurų arba 1,5 procento. Iš sutaupytų lėšų net 13 rajonų, tarp jų ir mūsų rajonas, neskyrė nė cento.

Užimtumo didinimui iš sutaupytų lėšų šalyje skirta 1,23 mln. eurų arba 1 procentas. Mūsų rajone ir vėl nė cento.

Smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai – 0,51 mln. eurų arba 0,42 procento. Šiai programai pinigų neskyrė 34 savivaldybės. Tarp jų ir Šiaulių rajono savivaldybė.

Lėšų skirta per kitas programas

Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Reginos Rupšienės, tai, kad ministerijos paskelbtoje informacijoje, kai kuriuose punktuose nurodoma, kad lėšų neskirta, tačiau taip nėra.

„Mes neskyrėme pinigų iš sutaupytų lėšų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą bei vandenį nepasiturintiems gyventojams, tačiau buvo skirta lėšų iš savivaldybės biudžeto“, – sakė pavaduotoja.

Ji patikslino, kad socialinių darbuotojų ir socialinės išmokos specialistų, dirbančių savivaldybės administracijoje, atlyginimo didinimui buvo skirtos būtent biudžeto lėšos, o atlyginimai socialiniams darbuotojams didinti du kartus.

Pasak direktoriaus pavaduotojos, užimtumo didinimo programoms įgyvendinti iš sutaupytų socialinių lėšų neskirta nė euro, tačiau per kitas programas tam skirta 87,4 tūkstančio eurų, o savivaldybės ir socialinio būsto plėtrai bei remontui iš sutaupytų lėšų skirta 20 tūkstančių eurų, tačiau per kitas programas buvo skirta per 100 tūkstančių eurų.

„Tai neatsispindi ministerijos pateiktoje lentelėje. Savivaldybė buvo numačiusi savo prioritetines sritis, kurioms ir atiteko didžioji dalis sutaupytų socialinėms pašalpoms skirtų lėšų. Kai kurioms programoms įgyvendinti užteko ir tų lėšų, kurios buvo skirtos tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto, todėl neprireikė papildomų lėšų“, – sakė R. Rupšienė.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Sauliaus JUŠKEVIČIAUS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts