Gedulo ir vilties dieną, minint Devintines ir Pirmosios Komunijos Sakramento iškilmes, maldos už tremtinius

Sekmadienį paminėta viena skaudžiausių Lietuvos žmonėms – Gedulo ir vilties diena, prisiminta, kai prieš 79-eris metus, 1941 metų birželio 14-osios paryčiais, prasidėjo žmonių areštai.

Švęstos Devintinės, suteiktas Sakramentas

Šį sekmadienį švęstos ir Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės, ta proga vyko ir iškilminga procesija, buvo šventinami į Mišias susirinkusiųjų atsinešti žolynai bei bažnyčią ypatingai išpuošusios gėlės. Dar vienas svarbi intencija – nemažai vaikų suteiktas Pirmosios Komunijos Sakramentas.

Garbingiausioje bažnyčios vietoje šį kartą – būrys vaikų, sulaukusių Pirmosios Komunijos dienos, juos šiam svarbiam kataliko gyvenime Sakramentui rengė ir atlydėjo į iškilmes tikybos mokytojas Remigijus Čepas. Priėmę Pirmąją Komuniją vaikai dalyvavo ir iškilmingoje procesijoje, skirtoje Devintinėms – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms.

Malda už tremtinius

Į iškilmingas šv. Mišias net keliomis svarbiomis progomis susirinko pilnutėlė Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Mišias aukojęs parapijos klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys kvietė melstis už tremtinius ir politinius kalinius. Visuotinėje maldoje melstasi už Tėvynę Lietuvą. Šv. Mišiose dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus, vadovaujamo Marytės Šadlauskienės, nariai, Kuršėnų tremtinių choro dainininkai.

Pagerbti tremtiniai

Po šv. Mišių ir iškilmingos procesijos, vyko minėjimas prie Tremtinių paminklo. Tautiška giesmė, tylos minutė sutelkė mintis apie baisią kančią tremtyje, kurią teko iškęsti Lietuvos žmonėms, išplėštiems iš namų ir Tėvynės. Vien per savaitę į tremtį buvo išsiųsta apie 30 000 Lietuvos žmonių – inteligentijos, pažangiausių ūkininkų šeimų ir tai buvo tik baisi pradžia.

Į tremtinius kreipėsi Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, kuri po minėjimo su grupele tremtinių aplankė Kuršėnų ir Pavenčių geležinkelio stotis, kur stovi atminimo paminklai, liudijantys, kad iš čia žmonės buvo tremiami į Sibirą.

Tremtinė, Šiaulių rajono garbės pilietė Eugenija Dragūnienė geležinkelio stotyse sukalbėjo maldą: „Viešpatie, išgirski tu ir mus, tegul pasauly gėrio daugiau bus, tegul neverks vaikai, seneliai nekentės, tegul visi matys, visi girdės, aš noriu pasimelst už Jus visus, už tuos kurie yra ir tuos, kurių jau niekad nebebus…“.

Minėjime dalyvavęs Šiaulių rajono mero pavaduotojas Česlovas Greičius priminė, kad žiaurios tremties tikslas buvo išdraskyti mūsų tautą, sunaikinti inteligentiją, tačiau mūsų tautos stiprybės tai neįveikė. Vicemeras kvietė visus susitelkti, nes tik vienybėje, o ne susipriešinime – tautos stiprybė.

Pilietinė akcija

Prie Tremtinių paminklo skambėjo dainos, o tuo metu jaunimas, vaikai prie didžiulio tautinių spalvų „Vilties aitvaro“, kurį pagamino aviamodeliavimo specialistas Vytautas Steponavičius, klijavo linkėjimus, o vėliau aitvarą nunešė iki Lauryno Ivinskio aikštės.

Šventadienį vainikavo pilietinė akcija „Vilties aitvaras“”, kai vaikai, kurių dauguma tądien priėjo ir Pirmosios Komunijos, į dangų leido tautinėmis spalvomis išpieštus aitvarus su palinkėjimais Lietuvai ir vaikų viltimis.

Rita ŽADEIKYTĖ

Rajono mero padėjėja

Zigmo RIPINSKIO nuotr.

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts